3.8 Nieuwe investeringen

Op basis van de Financiële verordening Haarlemmermeer 2021 (2021.0000629 d.d. 30 maart 2021) kunnen nieuwe uitbreidings- of vervangingsinvesteringen via de voorjaarsrapportage worden toegevoegd aan het investeringsplan. Hiermee wordt bereikt dat de raad een goede integrale afweging kan maken bij het bestemmen van de, schaarse, financiële ruimte in het meerjarenbeeld. De voorgestane werkwijze is, dat in de voorjaarsrapportage de voor een voorgenomen investering benodigde kapitaal- en exploitatielasten geraamd worden en in de vorm van een stelpost onder het Overzicht algemene dekkingsmiddelen in het meerjarenbeeld opgenomen worden. De daadwerkelijke besluitvorming om een investeringskrediet te autoriseren en vrij te geven kan op verschillende momenten gebeuren:

  1. bij de besluitvorming over een planning- en controlproduct. Dit is de standaard werkwijze voor investeringen kleiner dan € 2 miljoen. Uitzondering hierop zijn investeringen waar de raad aparte besluitvorming over wil, eventueel op advies van het college;

  2. door de vaststelling van een separaat inhoudelijk raadsvoorstel over een specifieke investering. Dit geldt sowieso voor investeringen van € 2 miljoen en hoger. Over een dergelijk raadsvoorstel kan voorafgaand aan de vaststelling van de voorjaarsrapportage besloten worden, echter onder voorbehoud van het dekken van de betreffende lasten in de voorjaarsrapportage. Ook is het mogelijk dat een dergelijk raadsvoorstel later ter behandeling aan de raad wordt aangeboden. Met de lasten is dan al rekening gehouden in het meerjarenbeeld, zodat de nadruk kan liggen op de inhoudelijke behandeling van het voorstel.

In deze voorjaarsrapportage worden de volgende (aanvullende) kredieten opgenomen in het investeringsplan:

Tabel 13 

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

Totaal netto-investering

2022

2023

2024

2025

2026

Dorpshuis Marijke

25

25

0

0

0

0

Dorpshuis en Dorpsplein Zwanenburg

198

198

0

0

0

0

IHP (geautoriseerde kredieten)

4.740

724

2.714

1.272

30

0

Tijdelijke huisvesting Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP)

12.400

0

12.400

0

0

0

Aanschaf accupack ten behoeve van tijdelijke huisvesting IHP

393

393

0

0

0

0

Aanschaf 3 noodlokalen voor De Zwaan

520

520

0

0

0

0

IHP (nog te autoriseren kredieten)

46.675

-1.901

-3.675

-7.140

28.908

30.482

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023 (UPM)

0

0

0

0

0

0

Doorfietsroute Haarlem – Amsterdam (F200)

400

0

400

0

0

0

Pont Rijsenhout / Aalsmeer

350

350

0

0

0

0

Doorfietsroute De Hoek

0

0

0

0

0

0

Stadspark

0

0

0

0

0

0

Bovenwijkse voorzieningen gebiedsontwikkeling Pionier-BOLS

0

0

0

0

0

0

VOR 2022 Groen

500

500

0

0

0

0

VOR 2022 Groen IJtochtzone

80

80

0

0

0

0

VOR 2020 Kunstwerken Spieringweg damwand

555

555

0

0

0

0

VOR 2022 Kunstwerken Polanenkade damwand

430

430

0

0

0

0

VOR jaarschijven 2024 en 2025

14.755

0

0

0

4.918

9.836

VOR 2021 Verhardingen

485

485

0

0

0

0

Herstel beschoeiing Ringvaart

50

50

0

0

0

0

Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie

816

816

0

0

0

0

Noodstroomaggregaat huisvesting gemeentelijke organisatie

335

335

0

0

0

0

Investeringen huisvesting ambtelijke organisatie

200

0

0

0

0

200

Totaal - Voorgenomen investeringen

83.906

3.561

11.840

-5.868

33.856

40.518

Deze investeringen leiden tot de volgende kapitaallasten die zijn verwerkt in het meerjarenbeeld van deze voorjaarsrapportage:

Tabel 14 

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Dorpshuis Marijke

0

0

0

0

0

Dorpshuis en Dorpsplein Zwanenburg

-2

-9

-9

-9

-9

IHP (geautoriseerde kredieten)

3

31

-24

-154

-168

Tijdelijke huisvesting Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP)

0

-90

-1.409

-521

-496

Aanschaf accupack ten behoeve van tijdelijke huisvesting IHP

-9

0

-56

-55

-54

Aanschaf 3 noodlokalen voor De Zwaan

-5

0

-112

-110

-108

IHP (nog te autoriseren kredieten)

34

35

112

232

-346

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023 (UPM)

0

0

0

0

0

Doorfietsroute Haarlem – Amsterdam (F200)

0

-4

-28

-28

-27

Pont Rijsenhout / Aalsmeer

-4

-25

-24

-24

-24

Doorfietsroute De Hoek

0

0

0

0

0

Stadspark

0

0

0

0

0

Bovenwijkse voorzieningen gebiedsontwikkeling Pionier-BOLS

0

0

0

0

0

VOR 2022 Groen

-5

-20

-20

-20

-19

VOR 2022 Groen IJtochtzone

-1

-5

-5

-5

-5

VOR 2020 Kunstwerken Spieringweg damwand

-6

-33

-33

-32

-32

VOR 2022 Kunstwerken Polanenkade damwand

-4

-26

-26

-25

-25

VOR jaarschijven 2024 en 2025

0

0

0

-49

-492

VOR 2021 Verhardingen

-5

-34

-34

-33

-33

Herstel beschoeiing Ringvaart

-1

-3

-3

-3

-3

Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie

0

0

0

0

0

Noodstroomaggregaat huisvesting gemeentelijke organisatie

0

0

0

0

0

Investeringen huisvesting ambtelijke organisatie

0

0

0

0

-2

Totaal - Voorgenomen investeringen

-4

-183

-1.671

-835

-1.841

Maatschappelijke ontwikkeling

Dorpshuis en Dorpsplein Zwanenburg

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Beleidsdoel C Inwoners nemen in hun buurt of kern, actief deel aan de samenleving.

Investering

198

0

0

0

0

Kapitaallasten

-2

-9

-9

-9

-9

Over de verrekening van omzetbelasting (BTW) op de investering heeft eind vorig jaar met de belastingdienst afstemming plaatsgevonden. Resultaat hiervan is een lagere teruggave van de BTW dan waarmee was gerekend. Hierdoor is een extra krediet noodzakelijk.
Deze investering valt onder de categorie Gebouwen van steen van het activabeleid en wordt conform deze categorie in 40 jaar afgeschreven.

IHP (geautoriseerde kredieten)

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.

Investering Hoofdvaart college/de Linie

504

2.052

1.044

0

0

Investering Juliana van Stolberg

61

462

28

0

0

Investering Kameleon

160

200

200

30

0

Kapitaallasten

3

31

-24

-154

-168

Als gevolg van bouwkostenstijging worden de investeringen voor de scholen Kameleon, Juliana van Stolberg en Hoofdvaart de Linie hoger. Deze investeringen vallen onder de categorie Gebouwen van steen van het activabeleid en wordt conform deze categorie in 40 jaar afgeschreven.

Tijdelijke huisvesting Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP)

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.

Investering

0

12.400

0

0

0

Kapitaallasten

0

-124

-1.488

-1.463

-1.438

Dekking uit stelpost kapitaallasten

0

35

79

943

943

In verband met de uitvoering van het IHP is voor scholen tijdelijke huisvesting nodig. Op basis van de planning moeten in 2023 drie gebouwen voor tijdelijke huisvesting gerealiseerd worden. In het IHP is aangeven dat tijdelijke huisvesting noodzakelijk is, maar dat in het IHP hiermee geen rekening is gehouden.
Deze investering valt onder de categorie tijdelijke gebouwen van het activabeleid en wordt conform deze categorie afgeschreven in 10 jaar.

Aanschaf accupack ten behoeve van tijdelijke huisvesting IHP

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.

Investering

393

0

0

0

0

Kapitaallasten

-9

-57

-56

-55

-54

Dekking (incidenteel)

0

57

0

0

0

De benodigde elektravoorziening inzake de tijdelijke schoolhuisvesting Van den Berghlaan blijft vanuit Liander onvoldoende. Om de elektravoorziening te kunnen blijven waarborgen is de aanschaf van een accupack noodzakelijk.
Deze investering valt onder de categorie Machines, instrumenten, containers, buitenzonwering, tractor van het activabeleid en wordt conform deze categorie in 8 jaar afgeschreven. In 2023 is er incidenteel budgettaire ruimte om de kapitaallasten te dekken.

Aanschaf 3 noodlokalen voor De Zwaan

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.

Investering

520

0

0

0

0

Kapitaallasten

-5

-114

-112

-110

-108

Dekking (incidenteel)

0

114

0

0

0

Het aantal leerlingen in Zwanenburg stijgt harder dan geraamd in de leerlingenprognoses als gevolg van een andere demografische ontwikkeling dan verwacht. Bij De Zwaan in Zwanenburg is de capaciteit van de huidige gebouwen te krap om de groei van het aantal leerlingen bij te houden. Daarom moeten we, vooruitlopend op de nieuwbouw, tijdelijke huisvesting neerzetten. Deze investering valt onder de categorie Tijdelijke gebouwen van het activabeleid. Conform deze categorie zou deze investering in 10 jaar afgeschreven moeten worden. De verwachting is echter dat deze gebouwen maximaal 5 jaar blijven staan. Daarom worden ze in afwijking tot het activabeleid in 5 jaar afgeschreven. In 2023 is er incidenteel budgettaire ruimte om de kapitaallasten te dekken.

IHP (nog te autoriseren kredieten)

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.

Investering Nassaupark gebouw

411

-2.507

-3.210

5.451

330

Investering Nassaupark grond

0

0

545

0

0

Investering Dik Trom

40

24

-3.318

3.934

253

Investering IKC De Zwaan

-1.115

-3.365

-574

5.046

307

Investering Adalbertusschool (uitbreiding)

43

471

27

0

0

Investering Antonius & Mozaiëk & de Boog

-1.072

1.367

-1.401

9.709

854

Investering Overbos

0

0

0

-451

0

Investering Bosbouwers

0

0

169

0

1.948

Investering Caleidoscoop

0

0

0

0

1.723

Investering De Bosrank

0

0

0

114

1.304

Investering de LinQ

-208

0

-275

-878

1.644

Investering De Regenboog

0

0

0

0

1.567

Investering Het Palet

0

0

0

0

2.255

Investering Klimop

0

1.048

0

11.395

655

Investering Montessori

0

0

0

210

2.418

Investering Plesmanschool

0

0

0

-215

2.762

Investering Wereldwijs

0

0

2

-908

1.788

Investering De Reiger

0

-712

896

-3.896

9.743

Investering Post van Kraaienhof

0

0

0

-604

932

Kapitaallasten

34

35

112

232

-346

Bij de actualisatie IHP 2022 wordt 16 jaar vooruit gekeken (2022-2038). In deze periode staan 27 scholen op de planning voor renovatie en 19 scholen voor nieuwbouw. De investeringen zijn ten opzichte van 2021 gestegen met 16%. Dit komt onder meer door de stijging van materialen, energie en lonen. Verder zijn de investeringen berekend op basis van energie neutrale gebouwen en wordt er geanticipeerd op de verwachte duurzaamheidseisen in een volgend bouwbesluit. Ook is de jaarschijf 2026 toegevoegd.
Deze investeringen vallen onder de categorie Gebouwen van steen van het activabeleid en wordt conform deze categorie in 40 jaar afgeschreven. Levensduur verlengende renovatie van gebouwen wordt in 20 jaar afgeschreven. De afschrijvingstermijn van de uitbreiding van de Adalbertusschool wordt gelijk getrokken met de restantlevensduur van het bestaande gebouw van 24 jaar.

Mobiliteit

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023 (UPM)

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Beleidsdoel B De doorstroming van alle vormen van vervoer en de bereikbaarheid van Haarlemmermeer dient op elk moment van de dag zo optimaal mogelijk te zijn.

Investering

0

980

70

0

0

Bijdrage uit reserve RIH

0

430

70

0

0

Bijdrage uit reserve Schaalsprong

0

550

0

0

0

Het UPM is geen portfolio van projecten, maar een programma. Voor het mobiliteitsprogramma zijn de studies, processen, projecten en overige werkzaamheden die bijdragen aan de doelstellingen en ambities wel te onderscheiden, maar niet te scheiden. Allen dragen in samenhang bij aan één mobiliteitssysteem.

Voor de jaarschijf 2023 en 2024 wordt de investering voor de uitvoering van het UPM geraamd op in totaal € 1,75 miljoen. Enerzijds wordt er voor een bedrag van € 0,7 miljoen gedekt uit een herverdeling van reeds beschikbaar krediet. Anderzijds wordt nu voor een totaalbedrag van € 1,05 miljoen krediet aangevraagd te dekken uit reserves. Voor een bedrag van € 0,5 miljoen uit de reserve RIH (gefaseerd over twee jaar) en voor een bedrag van € 0,55 miljoen uit de reserve Schaalsprong. Zie voor een verdere toelichting het raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2023, monitoring mobiliteit en kredietaanvraag F200 (2022.0000701).

Doorfietsroute Haarlem – Amsterdam (F200)

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Beleidsdoel B De doorstroming van alle vormen van vervoer en de bereikbaarheid van Haarlemmermeer dient op elk moment van de dag zo optimaal mogelijk te zijn.

Investering

0

400

0

0

0

Kapitaallasten

0

-4

-28

-28

-27

Voor de aanleg van de Doorfietsroute Haarlem – Amsterdam (F200) wordt een extra krediet aangevraagd in verband met kostenstijgingen en onvoorziene kosten. Zie ook het raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2023 en kredietaanvraag F200 (2022.0000701). Deze investering valt onder de categorie Aanleggen open- en gesloten verharding van het activabeleid en wordt conform deze categorie afgeschreven in 20 jaar.

Pont Rijsenhout / Aalsmeer

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Beleidsdoel B De doorstroming van alle vormen van vervoer en de bereikbaarheid van Haarlemmermeer dient op elk moment van de dag zo optimaal mogelijk te zijn.

Investering

350

0

0

0

0

Kapitaallasten

-4

-25

-24

-24

-24

Het huidige pontveer tussen Rijsenhout en Aalsmeer dateert uit de jaren zeventig en is in een slechte staat, storingsgevoelig en vergt veel onderhoud. Tot 2017 was dit pontveer particulier eigendom. Sinds wij het pontveer in eigendom hebben gekregen, hebben wij deze regelmatig geïnspecteerd. Ook hebben wij een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om de pontverbinding toekomstbestendig te maken. Dit betreft zowel de functionaliteit als kostenefficiëntie en duurzaamheid.
Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er twee varianten mogelijk zijn. Bij de eerste variant wordt de aandrijving van het pontveer vervangen door een elektrische aandrijving. Het bestaande casco heeft echter een beperkte restlevensduur. Om dit te verlengen is de verwachting dat er in de komende jaren wel extra onderhoud uitgevoerd dient te worden (totale kosten van deze variant € 220.000). De tweede variant betreft het geheel vervangen van het pontveer. Dit is op korte termijn duurder, maar op de middellange termijn wel de meest toekomstbestendige optie (kosten € 350.000). Daarom is vervanging van het pontveer onze voorkeursvariant. Er is een kans op (maximale) subsidie van € 50.000 van de provincie Noord-Holland.
In het vastgestelde activabeleid is geen afschrijvingstermijn voor een pont of vergelijkbaar actief opgenomen. Gezien de verwachte economische levensduur wordt voorgesteld deze investering in 20 jaar af te schrijven.

Doorfietsroute De Hoek

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Beleidsdoel B De doorstroming van alle vormen van vervoer en de bereikbaarheid van Haarlemmermeer dient op elk moment van de dag zo optimaal mogelijk te zijn.

Investering

229

2.971

0

0

0

Bijdragen van derden

229

1.471

0

0

0

Bijdrage uit reserves

0

1.500

0

0

0

De mobiliteitsvisie stelt voor om op onze belangrijkste routes voor woon-werk- en woon-schoolverkeer doorfietsroutes te realiseren. Dit zijn kwalitatief hoogwaardige fietsroutes met een grote capaciteit. De metropolitane doorfietsroute tussen Hoofddorp en Uithoorn is één van de doorfietsroutes die wij willen realiseren. Een metropolitane fietsroute is een fietsroute tussen steden, waarbij de fiets als alternatief vervoermiddel wordt gebruikt voor de auto. Het betreft in dit geval de aanleg van een fietspad langs de Kruisweg (N201) vanaf de fietstunnel bij de van Heuven Goedhartlaan onder het spoor tot aan de A4 in Hoofddorp. In aanvulling op het reeds geautoriseerde krediet van € 1,0 miljoen nemen wij een bedrag van € 3,2 miljoen in het investeringsplan op waarmee het totaal aangevraagde krediet op € 4,2 miljoen uitkomt. Dit bedrag wordt gedekt door een subsidie van de Vervoerregio Amsterdam, een subsidie van het Rijk, een bijdrage vanuit beheer en onderhoud (werk met werk) en het UPM (v/h Deltaplan bereikbaarheid).

Ruimtelijke ontwikkelingen

Stadspark

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Beleidsdoel B Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.

Investering

0

100

200

0

0

Bijdrage van derden

0

100

200

0

0

Er is extra krediet nodig voor het realiseren van het Stadspark in verband met prijsstijgingen tussen het Voorlopig Ontwerp uit 2020 en het huidige Definitieve Ontwerp. Deze investering wordt gedekt door een hogere bijdragen van derden uit anterieure overeenkomsten als gevolg van prijsindexering en nieuw afgesloten overeenkomsten.

Bovenwijkse voorzieningen gebiedsontwikkeling Pionier-BOLS

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Beleidsdoel B Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.

Investering bovenwijkse voorzieningen

0

0

0

0

2.300

Bijdrage Rijk woningbouwimpuls

0

0

0

0

1.150

Bijdrage uit reserve RIH

0

0

0

0

1.150

In het raadsbesluit Vaststelling masterplan Pionier-BOLS (2021.0003183) is besloten in te stemmen met een investering, met startjaar van de uitvoering 2026, voor de aanleg van bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Pionier-BOLS terrein. Deze wordt gedekt uit de te ontvangen anterieure bijdragen en de ontvangen rijksbijdrage woningbouwimpuls en een bijdrage uit de reserve Schaalsprong. In afwijking van het raadsbesluit wordt nu voorgesteld de investering voor 50% te dekken uit de ontvangen rijksbijdrage en voor 50% uit de reserve RIH. De via de anterieure overeenkomsten te ontvangen RIH-bijdrage wordt namelijk gestort in de reserve RIH. Verder heeft de reserve Schaalsprong momenteel onvoldoende ruimte om de gevraagde investering te dekken, de reserve RIH heeft dit wel. Omdat dekking voor de in de investeringsanalyse Schaalsprong Wonen opgenomen maatregelen voor infrastructuur en groen wordt gevonden in de reserve RIH of de reserve Schaalsprong, wordt nu voorgesteld voor deze investering de reserve RIH in te zetten.

Kwaliteit fysieke omgeving

VOR 2022 Groen

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Beleidsdoel A Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte.

Investering

500

0

0

0

0

Kapitaallasten

-5

-20

-20

-20

-19

Als gevolg van een foutieve optelling in de kredietaanvraag van VOR 2022 (2021.0001679) voor de vervanging van bomen en beplanting is een aanvullend krediet nodig. Het betreft budget om mee te liften bij integrale projecten, zoals de Dennenlaan in Zwanenburg, De Verisstraat/Blankenstraat in Hoofddorp en de Kruislaan/Fortweg in Hoofddorp. Deze investering valt onder de categorie groen aanleg bomen van het activabeleid en wordt conform deze categorie in 50 jaar afgeschreven.

VOR 2020 Kunstwerken Spieringweg damwand

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.

Investering

555

0

0

0

0

Kapitaallasten

-6

-33

-33

-32

-32

Voor de vervanging van de damwand aan de Spieringweg in Zwaanshoek door een stalen damwand is een krediet beschikbaar gesteld van € 600.000. Vanwege de sterk gestegen staalprijzen en toegenomen arbeidskosten is dit krediet ontoereikend en is een aanvullend krediet noodzakelijk. De damwand wordt gemaakt van composiet. De levensduur is vergelijkbaar met een damwand van beton of staal. Daarom valt deze investering onder de categorie Grondkeringen (beton/staal) van het activabeleid en wordt conform deze categorie in 25 jaar afgeschreven.

VOR 2022 Kunstwerken Polanenkade damwand

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.

Investering

430

0

0

0

0

Kapitaallasten

-4

-26

-26

-25

-25

Gebleken is dat de damwanden langs de waterpartij tussen de Polanenkade en de Prins Hendrikkade in Halfweg in slechte staat zijn en groot onderhoud nodig hebben. Dit kan niet worden uitgesteld vanwege het risico op verzakkingen. Aangezien in 2023 de verharding van deze wegen ook onderhouden wordt, willen wij de vervanging van de damwanden daaraan voorafgaand laten uitvoeren om te voorkomen dat binnen een jaar de straten tweemaal afgesloten worden. Binnen de huidige VOR is geen dekking voor deze vervanging, daarom vragen wij een krediet aan van € 430.000.
De damwand wordt gemaakt van composiet. De levensduur is vergelijkbaar met een damwand van beton of staal. Daarom valt deze investering onder de categorie Grondkeringen (beton/staal) van het activabeleid en wordt conform deze categorie in 25 jaar afgeschreven.

VOR jaarschijven 2024 en 2025

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.

Investering VOR jaarschijf 2024, derde jaar

0

0

0

0

4.918

Kapitaallasten VOR jaarschijf 2024

0

0

0

0

-49

Investering VOR jaarschijf 2025

0

0

0

4.918

4.918

Kapitaallasten VOR jaarschijf 2025

0

0

0

-49

-443

In de programmabegroting zijn voor de reguliere vervangingsinvesteringen voor de vernieuwing van bestaande onderdelen van de fysieke leefomgeving kapitaallasten opgenomen voor de komende drie jaar. Bij de Voorjaarsrapportage 2022 actualiseren wij deze kapitaallasten door de jaarschijf 2025 van de Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) toe te voegen. Het betreft investeringen in de bestaande verhardingen (wegen, fietspaden en trottoirs), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), groen en bomen, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen), sportvelden, speelvoorzieningen, recreatiegebieden en begraafplaatsen. Om een realistische investeringsplanning te krijgen worden deze investeringen in drie jaar uitgevoerd. De invulling van deze financiële ruimte met projecten leggen wij voor aan de raad in een raadsvoorstel.

VOR 2021 Verhardingen

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.

Investering

485

0

0

0

0

Kapitaallasten

-5

-34

-34

-33

-33

In Kalorama in Hoofddorp worden de verhardingen vervangen in combinatie met de riolering. De kosten voor het vervangen van de verhardingen zijn hoger dan begroot. De oorspronkelijke raming uit 2019 ging uit van deels herstraten en deels overlagen van het bestaande asfalt. Als gevolg van het maken van veel rioolaansluitingen voor de nieuwe wijk Gemaalhuis is het asfalt niet meer te herstellen. Gekozen is voor een Duurzaam Veilige inrichting met open verhardingen en een 30 km/u zone, waarvoor tevens de fundering van de weg moet worden aangepast. Dit zorgt voor extra kosten, waar bovenop nog een hogere prijsstijging voor materiaal en arbeid kwam dan verwacht. Deze investering valt onder de categorie Aanleggen open- en gesloten verharding van het activabeleid en wordt conform deze categorie afgeschreven in 20 jaar.

Overzicht overhead

Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Onderdeel D Facilitaire zaken en huisvesting.

Investering

816

0

0

0

0

Het geautoriseerde krediet in de Voorjaarsrapportage 2021 (2021.0001186) voor de investeringen in de tijdelijke huisvesting is ontoereikend gebleken. Dit wordt onder andere (€ 220.000) veroorzaakt door vertraging van de werkzaamheden vanwege de aangescherpte coronamaatregelen (2022.0000052). Voor de volledige toelichting verwijzen wij naar het Meerjarenperspectief investeringen (MPI) voorjaar 2022 waarin dit project apart aan de orde komt. De kapitaallasten worden gedekt binnen de voor tijdelijke huisvesting beschikbare middelen. Deze investering wordt afgeschreven in 3 jaar, de periode dat de tijdelijke huisvesting gebruikt wordt.

Noodstroomaggregaat huisvesting gemeentelijke organisatie

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Onderdeel D Facilitaire zaken en huisvesting.

Investering

335

0

0

0

0

Kapitaallasten

-3

-49

-48

-47

-46

Dekking kapitaallasten

3

49

48

47

46

In de raming van de nieuwe huisvesting is een investering voor een noodstroomaggregaat opgenomen. Op de eerder beoogde locatie voor de tijdelijke huisvesting was hierin voorzien, maar op de huidige locatie is dit niet aanwezig. Door deze investering naar voren te halen wordt hier wel in voorzien. Het noodstroomaggregaat kan vervolgens mee verhuizen naar de nieuwe huisvesting.
Deze investering valt onder de categorie Machines, instrumenten, containers, buitenzonwering, tractor van het activabeleid en wordt conform deze categorie afgeschreven in 8 jaar. De kapitaallasten worden gedekt binnen het voor de huisvesting van de gemeentelijke organsitie beschikbare exploitatiebudget.

Investeringen huisvesting ambtelijke organisatie

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Onderdeel D Facilitaire zaken en huisvesting.

Investering facilitaire inrichting gemeentehuis

0

0

0

0

100

Investering facilitaire inrichting buitenlocaties

0

0

0

0

100

Kapitaallasten

0

0

0

0

-2

In 2026 is een investering nodig voor de facilitaire inrichting (niet zijnde werkplekken) van het nieuwe gemeentehuis en de buitenlocaties (servicecentra, overige locaties).