In de Jaarstukken 2022 bent u geïnformeerd over de actuele bestuurlijk relevante risico’s. In deze voorjaarsrapportage zijn alleen de risico’s opgenomen die sinds de risico-inventarisatie voor de jaarstukken zijn gewijzigd of nieuw zijn. Per risico rapporteren wij over de kans dat de risicogebeurtenis zich voordoet en het mogelijke financiële gevolg daarvan. Wij doen dat door per risico aan te geven in welke kans- en gevolgklasse het risico valt.

Tabel 20 

Kans

Percentage

Gevolg

Omvang

Type

K1

10%

G1

< €0,1 miljoen

S = Structureel

K2

30%

G2

€ 0,1 miljoen - €0,4 miljoen

I = Incidenteel

K3

50%

G3

€ 0,4 miljoen - € 1 miljoen

K4

70%

G4

€ 1 miljoen - €5 miljoen

K5

90%

G5

> €5 miljoen

De risico's 'Rentestijging' (R331) en 'Aanprakelijkheidsstelling door (oud)medewerkers' (R302) zijn inhoudelijk gewijzigd. Bij het risico 'Rentestijging' heeft dit geen effect op de kans en gevolgklasse. Bij het risico 'Aansprakelijkheidsstelling door (oud)medewerkers' is de gevolgklasse verlaagd. Er wordt een nieuwe risico 'Het niet meer kunnen uitvoeren van Inburgering na 2024' (R341) toegevoegd.

Actualisatie risico's

Rentestijging (R331)

Overzicht Overhead (G5, K3, S)
Het huidige economisch perspectief is onzeker. Er sprake van de hoogste inflatie in 40 jaar. Om die inflatie te bestrijden heeft de Europese Centrale Bank (ECB) al enkele renteverhogingen doorgevoerd. Tijdens de volgende vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB wordt er over verdere rentestappen besloten. Deze aanpassingen werken door in de rentetarieven die de gemeente verschuldigd is voor nieuw af te sluiten leningen. In deze voorjaarsrapportage is rekening gehouden met een stijging van de te betalen rente van 2,5% naar 3,25%. De kans is aanwezig dat de rente verder stijgt en de rentelasten in het meerjarenbeeld verder toenemen. In de kwantificering van dit risico wordt rekening gehouden met een stijging tot 4,25% in 2027.

Beheersmaatregel: veranderen van gevolgen (beheersen)
Actief volgen van de ontwikkelingen van de kapitaalmarkt en verwerken in de P&C cyclus. In het uiterste geval kan er ook voor gekozen worden te prioriteren en temporiseren bij de voorgenomen investeringen.

Gewijzigde risico's

Aansprakelijkheidsstelling door (oud)medewerkers (R302)

Overzicht Overhead (G3 (was G4), K3, I)
Door de wijze van ontslag heeft een aantal (oud)medewerkers van de gemeente Haarlemmermeer ons aansprakelijk gesteld voor de volgens hen geleden (gevolg)schade. Er lopen juridische procedures waardoor het onzeker is of en voor welk bedrag we aansprakelijk worden gesteld. Het risico is naar beneden bijgesteld op basis van de actuele casuïstiek en valt nu binnen gevolgklasse 3. Omdat deze vanaf nu beneden de rapportagegrens valt wordt het risico niet meer vermeld in de P&C-producten.

Nieuwe risico's

Het niet meer kunnen uitvoeren van Inburgering na 2024 (R341)

Maatschappelijke ontwikkeling (G4, K3, S)
Wij bieden hulp aan statushouders bij het inburgeren. We zien een toename van het aantal statushouders door de ontwikkelingen in Oekraïne en het wegvallen van reisbeperkingen die golden tijdens de coronapandemie. Hierdoor zijn er meer mensen nodig om deze toestroom aan te kunnen. In de voorjaarsrapportage 2023 is besloten om incidenteel € 1.600.000 voor 2023 en 2024 te verwerken voor Inburgering. Als er structureel geen extra middelen beschikbaar zijn voor de versterking van de formatie, betekent dit dat we de taakstelling vanuit het Rijk niet kunnen realiseren. Statushouders kunnen dan niet tijdig worden gehuisvest en de inburgering kan niet starten conform het vastgestelde beleid.

Beheersmaatregel: Behouden van het risico op basis van een zichtbare onderbouwing (accepteren)
We zullen de toestroom van statushouders en de landelijke ontwikkelingen op dit gebied volgen.