In hoofdstuk 2 zijn de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2023-2026 opgenomen en worden de uitkomsten van het meerjarenbeeld samengevat. De mutaties die tot het actuele meerjarenbeeld hebben geleid worden toegelicht in hoofdstuk 3. De mutaties zijn onderverdeeld in diverse rubrieken, die tezamen het resultaat van het meerjarenbeeld bepalen. Elke rubriek start met een totaaloverzicht van de mutaties in de betreffende rubriek. Daarna worden conform artikel 6 van de Financiële verordening Haarlemmermeer 2021 (2021.0000629) de mutaties van € 200.000 en hoger nader toegelicht.

Belangrijke ontwikkelingen in de voortgang, accentverschuivingen in bestaand beleid of noemenswaardige wijzigingen die (nog) geen consequenties hebben op het resultaat worden benoemd in hoofdstuk 4.

De risico’s die de gemeente heeft gedefinieerd worden in hoofdstuk 5 geactualiseerd. Dit is een actualisatie ten opzichte van de Jaarstukken 2022. Het gaat hier om de belangrijke risico’s die een negatief effect kunnen hebben op het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen of risico’s die mogelijk een gevaar kunnen vormen voor het adequaat uitvoeren van de gemeentelijke taken.

Hoofdstuk 6 wordt gebruikt om de kernindicatoren van de schuldpositie te actualiseren en inzicht te geven in de ontwikkeling van deze indicatoren ten opzichte van de prognoses in de Programmabegroting 2023-2026.

De voorjaarsrapportage wordt afgesloten met diverse bijlages.

Voor de getallen in de diverse tabellen geldt dat een min (-) een nadeel is. Door het geautomatiseerd genereren van tabellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan.