Verleende subsidies op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Voor het verlenen van subsidie is een wettelijke basis nodig. Die wettelijke basis is geregeld in de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2017 en de Uitwerkingsnota subsidies 2023. Onderstaande subsidies zijn (nog) niet geregeld in ons wettelijk kader. Toch vinden we het belangrijk dat de activiteiten uitgevoerd worden. Door de subsidieontvanger en het subsidiebedrag op te nemen in de begroting (via de voorjaarsrapportage), kunnen de subsidies rechtmatig verleend worden. Voor 2023 en 2024 zijn de in Tabel 19 opgenomen subsidiebedragen toegekend.

Tabel 19 

Instellingen (bedragen x € 1.000)

2023

2024

Stichting Cultureel Erfgoed Korenmolen de Eersteling

5

Stichting Haarlemmerrun Marathon

8

Stichting Sportfair

8

Korte Baan Draverij Hoofddorp

5

Winterse Activiteiten

20

Stichting Muziekliefhebbers

20

Amsterdam Sport Events B.V.

13

Fort Hoofddorp

24

27

Stichting Vluchtelingenwerk West

19

Cursusbureau

80

91

De Aanloop

9

Eerste Montessorischool (ventilatie)

143

IKC Wereldwijs (ventilatie)

132

De Octopus (ventilatie)

160

Het Braambos (ventilatie)

210

Het Kompas (ventilatie)

195

Katholieke scholengemeenschap Hoofddorp (KSH) (ventilatie)

269

De Klimboom (ventilatie)

206

Toelichting

Ventilatie scholen

Middels een subsidie worden scholen in de gelegenheid gesteld om de ventilatie op scholen aan te passen. Deze subsidie wordt gedekt door een specifieke uitkering Ventilatie in scholen (SUVIS) van het Rijk en door een bijdrage van de gemeente die in 2022 is gedekt uit de ontvangen middelen voor de coronamaatregelen en via een budgetoverheveling bij de Jaarstukken 2022 weer beschikbaar is gesteld in 2023.