Programma Zorg en Werk

Jeugd en maatschappelijke ondersteuning

Prognose 2023

De verwachte kostenstijgingen zijn meegenomen in deze voorjaarsrapportage. Deze stijgingen zijn hoger dan voorgaande jaren, maar dat is voornamelijk te verklaren door de huidige inflatiecijfers. Naast een kostenstijging, zien we ook een stijging in het volume van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor de jeugdhulp zien we een beperkte stijging vanwege de wachtlijsten.

Inkoop Jeugd en Wmo 2023, verordening sociaal domein en beleidskader

Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats voor een aanbesteding van aanvullende specialistische jeugdhulp. Het nieuwe beleidskader sociaal domein is ter vaststelling aan de raad aangeboden. In september zal samen met de raad invulling worden gegeven aan de uitvoeringsagenda en de bijbehorende meetinstrumenten. Dit wordt ook gedaan in het kader van informatiewaarde voor de raad.

Hervormingsagenda Jeugd

De Hervormingsagenda Jeugd kent een bezuinigingsopgave die optelt tot € 1 miljard. In het coalitieakkoord van het huidige kabinet is vervolgens een structurele extra bezuiniging van € 500 miljoen op de jeugdzorg opgenomen. Dit was onacceptabel voor de gemeenten, waardoor de VNG het overleg heeft stilgelegd. Inmiddels heeft het kabinet besloten gemeenten niet te korten en zelf het risico te dragen voor de extra bezuiniging van € 500 miljoen. Het overleg is daardoor weer hervat, maar is er nog geen overeenstemming bereikt over het financieel kader.

Woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen

Het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen is op 16 januari 2023 ingediend bij de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel wordt geregeld dat elke gemeente voortaan verantwoordelijk is voor beschermd wonen voor de eigen inwoners.

Wij gaan door met de voorbereiding op dit wetsvoorstel volgens de gepubliceerde concept handreiking. De verwachting is dat de wetsbehandeling in de loop van 2023 is afgerond.

Werk en inkomen

Koopkracht

De energieprijzen zijn weer geleidelijk aan het dalen. Echter, de impact hiervan en de gestegen inflatie heeft een negatieve invloed op de koopkracht van vooral inwoners met lage inkomens. We verwachten daardoor dat er in 2023 meer inwoners een beroep zullen doen op minimaregelingen en schuldhulpverlening, waardoor we meer kosten maken dan op dit moment begroot. De energietoeslag voor 2023 zal worden uitbetaald. Hierbij bestaat nog wel het risico dat het Rijk de uitvoeringskosten hiervoor niet of niet volledig compenseert.

Inburgering

De huidige situatie in de wereld zorgt ervoor dat de stroom vluchtelingen steeds groter wordt, waardoor ook de opgave voor inburgering groter wordt. De verwachting is dat we voor 2023 een verdubbeling van het aantal mensen krijgen die we moeten opvangen en laten inburgeren. Hoe dit zich precies ontwikkelt zullen we meenemen in de Najaarsrapportage 2023.