3.9 Reserves en voorzieningen

Recapitulatie mutaties reserves

Tabel 16 

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Algemene reserves

Algemene dekkingsreserve

-595

-8.205

-3.515

1.194

-628

Totaal - Mutaties reserves (Alg.)

-595

-8.205

-3.515

1.194

-628

Bestemmingsreserves

Reserve Pionier-BOLS

-3.939

0

3.939

0

0

Reserve Herstructurering bedrijventerreinen

-860

0

0

0

0

Reserve Schaalsprong

-316

-200

0

0

0

Reserve Mainport en Groen

-302

1.150

-923

-450

347

Reserve Wonen

-207

-45

-35

-60

-35

Reserve Haarlemmermeerse Bos

0

-205

0

0

0

Reserve Calatravabruggen

0

0

0

0

128

Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer

137

10.797

518

-1.195

110

Reserve Maatschappelijke voorzieningen

650

0

0

0

0

Reserve Dekking afschrijvingslasten

1.755

4.148

929

606

480

Totaal - Mutaties reserves (Best.)

-3.081

15.644

4.427

-1.099

1.029

Totaal - generaal reserves

-3.676

7.439

912

95

401

Recapitulatie mutaties voorzieningen

Tabel 17 

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Voorzieningen

Voorziening Tariefegalisatie rioolheffing

-551

-405

-507

-650

-624

Voorziening onderhoud gebouwen

-356

-265

-170

-99

348

Totaal - Mutaties voorzieningen

-907

-670

-677

-750

-277

Toelichting mutaties

Tabel 18 

Algemene reserves

Algemene dekkingsreserve

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Exploitatie Planeetbaan 2

-528

1.450

1.091

782

703

Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie

-67

-60

275

404

-1.331

Beeldende kunst in de openbare ruimte

0

0

0

8

0

Incidentele lasten dekken uit Algemene dekkingsreserve

0

-9.595

-4.880

0

0

Totaal - Algemene dekkingsreserve

-595

-8.205

-3.515

1.194

-628

Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie
In verband met de vertraging van de nieuwbouw van de nieuwe huisvesting en de actualisatie van de prognose van de uitgaven van de tijdelijke huisvesting over de periode 2020-2027 zijn de budgetten aangepast en worden middels deze mutatie doorgevoerd in de meerjarenbegroting. De tijdelijke huisvestingslasten zijn hoger dan de geraamde lasten voor het nieuwe raadhuis. Door de vertraging leidt dit nu tot een tekort met name in 2027. Er is hierbij al rekening gehouden met een extra dekking in 2027 vanuit de Algemene dekkingsreserve van € 1.308.700 die bij het vaststellen van de Programmabegroting 2023-2026 is opgenomen. Voorgesteld wordt het resterende tekort ook te dekken uit de Algemene dekkingsreserve.

Beeldende kunst in de openbare ruimte
Betreft een kleine correctie in verband met terugdraaien bezuiniging en opnemen restant IDA.

Exploitatie Planeetbaan 2
Planeetbaan 2 is verworven in het kader van gebiedsontwikkeling Spoorzone Hoofddorp (2022.0002314). Dit perceel wordt ter zijner tijd herontwikkeld en nu tijdelijk geëxploiteerd. Dit vindt de komende vijf jaar plaats door onder andere de huurovereenkomst met het COA. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden van de kredietverstrekking voor de aankoop van de percelen met bijbehorende onroerende goederen ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Spoorzone Hoofddorp. Het jaarlijkse exploitatiesaldo wordt onttrokken/gestort aan de Algemene dekkingsreserve. Het exploitatieresultaat wordt gebruikt om na de huurperiode van vijf jaar de boekwaarde van het pand af te waarderen.

Incidentele lasten dekken uit Algemene dekkingsreserve
Voorgesteld wordt de incidentele lasten die in de jaren 2024 en 2025 worden geraamd voor de mutaties Programmakosten grote woningbouwprojecten, Verwerving en implementatie financieel -, personeels- en salarisadministratie systemen, schuldhulpverlening en Uitvoering Wet inburgering te dekken uit de Algemene dekkingsreserve.

Bestemmingsreserves

Reserve Pionier-BOLS

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Verschuiving verkoop Van Groningenterrein

-3.939

0

3.939

0

0

Gepland was dat in 2023 de verkoop van het Van Groningenterrein zou plaatsvinden. Echter volgens de geactualiseerde planning wordt dit 2025.

Reserve Herstructurering bedrijventerreinen

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Herstellen en inrichten van de openbare ruimte Spoorzicht-Noord

-860

0

0

0

0

Vanuit de reserve Herstructurering Bedrijventerreinen (HBT) wordt gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten. Dit is ter dekking van de kapitaallasten voortkomend uit de verhoging van het verstrekte krediet 'Herstellen en inrichten van de openbare ruimte Spoorzicht-Noord te Nieuw-Vennep'. Na deze onttrekking komt de stand van de reserve HBT op circa € 200.000.

Reserve Schaalsprong

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Onderzoek en voorbereiding van projecten

-316

0

0

0

0

Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM) 2024

0

-200

0

0

0

Reserve Schaalsprong

-316

-200

0

0

0

Onderzoek en voorbereiding van projecten
Naast de dekking van concrete gebiedsontwikkelingen en projecten wordt voorgesteld de jaarlijks 5% aan te wenden voor onderzoek en voorbereiding van projecten en ontwikkelingen in Spoorzone Hoofddorp.

Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM) 2024
Voor het UPM 2024 wordt via deze voorjaarsrapportage een krediet aangevraagd dat deels wordt gedekt door een bijdrage uit de reserve RIH. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf investeringen.

Reserve Mainport en Groen

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Project De Groene As

-302

1.150

-923

-450

347

De kosten van het project De Groene As worden gedekt uit de reserve Stichting Mainport en Groen. De planning van dit project is bijgesteld in het Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2023.

Reserve Wonen

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Actualisatie onttrekkingen

-207

-45

-35

-60

-35

De reserve wonen wordt ingezet voor:
- Verhuissubsidie: jaarlijks worden senioren gestimuleerd te verhuizen naar een passende sociale huurwoning. Om hen tegemoet te komen in de verhuiskosten is een verhuisregeling ‘van Groot naar Beter’ opgezet. Het bedrag is € 1.000 per verhuizing. Tot en met 2027 wordt hiervoor € 30.000 geraamd.
- Trackx wooncomplex voor statushouders en jongeren: in 2019 is op basis van B&W nota 0013018 besloten € 192.000 als budget in de begroting op te nemen met als dekking de reserve Wonen. De besteding van deze middelen vindt plaats in 2023.
- Woningbehoefteonderzoek/woonbeleid: de recente landelijke en regionale beleidsontwikkelingen en afspraken rond het thema wonen geven aanleiding om de woningbehoefte en de woonzorganalyse te actualiseren en te vertalen in de visie op wonen en zorg voor alle aandachtgroepen en het actualiseren van het woonbeleid van Haarlemmermeer. De analyse en vertaling geven belangrijke input voor de prestatieafspraken met de corporaties.
- Communicatie: de afgelopen jaren is gebleken dat (meer) communicatie over beleid en uitvoering van de woonruimteverdeling, doelgroepen en woningbouw nodig is.
Bijzondere woonvormen: in het coalitieakkoord staat opgenomen dat we vernieuwende bouw- en woonvormen stimuleren. Om hier uitvoering aan te geven is een bedrag opgenomen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden en/of een initiatief te stimuleren en begeleiden.
- Procesbegeleiding prestatieafspraken: de prestatieafspraken worden om de paar jaar opnieuw gemaakt tussen de gemeente, corporaties en huurdersvereniging. Om het proces van het maken en monitoren van afspraken goed te laten verlopen, zetten we procesbegeleiding in van een externe partij.

Reserve Haarlemmermeerse Bos

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Revitalisering

0

-205

0

0

0

In het kader van de gefaseerde revitalisering van het ruim veertig jaar oude recreatiegebied Haarlemmermeerse Bos worden in 2024 onder meer de bosvakken en routes in de westrand vernieuwd, enkele steigers en een speelplaats verbeterd en sanitaire voorzieningen opgeknapt. Deze uitgaven worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve Haarlemmermeerse Bos.

Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Aanleg drie bovenplanse groenprojecten

0

-3.095

0

0

0

Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM) 2024

0

-75

0

0

0

Actualisatie stortingen en onttrekkingen

137

13.967

518

-1.195

110

Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer

137

10.797

518

-1.195

110

Aanleg drie bovenplanse groenprojecten
De dekking van de kosten voor aanleg van de drie bovenplanse groenprojecten (Groenzone Zwanenburg west, de uitbreiding van het Groene Carré bij Hoofddorp-noord en het dorpsbos Abbenes-Lisserbroek) maakt onderdeel uit van de geprognotiseerde onttrekkingen aan de reserve RIH in het kader van de versnellingsopgave Haarlemmermeer. Het bedrag wordt in de reserve Dekking afschrijvingslasten gestort waaruit de hieruit voortvloeiende afschrijvingslasten gedekt kunnen worden.

Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM) 2024
Voor het UPM 2024 wordt via deze voorjaarsrapportage een krediet aangevraagd dat deels wordt gedekt door een bijdrage uit de reserve RIH. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf investeringen.

Actualisatie stortingen en onttrekkingen
De stortingen en onttrekkingen van de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) zijn in het MPG standlijn 1 januari 2023 (7621548) geactualiseerd. De actuele stortingen en onttrekkingen worden nu verwerkt.

Reserve Maatschappelijke voorzieningen

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

50% niet gerealiseerde verkoopwinst Hoofdweg 574

650

0

0

0

0

In 2022 is besloten om het vastgoed aan de Hoofdweg 574 niet te verkopen (2022.0002269). De afspraak bij de verkoop van vastgoed is dat 50% van de winst wordt gestort in de Reserve Maatschappelijk Vastgoed. Vanuit deze reserve worden vervanging, verbetering en verduurzaming van maatschappelijk vastgoed bekostigd. Vanwege de gederfde inkomsten voor deze reserve wordt 50% van de niet gerealiseerde verkoopwinst vanuit de incidentele middelen voor Energietransitie in deze reserve gestort ten behoeve van de verduurzaming van bestaand maatschappelijk vastgoed.

Reserve Dekking afschrijvingslasten

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Aanleg drie bovenplanse groenprojecten

0

3.095

0

0

0

Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM) 2024

0

275

0

0

0

Verhoging krediet Spoorzicht-Noord

860

-36

-36

-36

-36

Actualisatie dekking afschrijvingslasten

895

813

964

641

516

Reserve Dekking afschrijvingslasten

1.755

4.148

929

606

480

Aanleg drie bovenplanse groenprojecten
Vanuit de reserve RIH wordt de dekking voor de kosten aanleg drie bovenplanse groenprojecten gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten.

Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM) 2024
Voor het UPM 2024 wordt via deze voorjaarsrapportage een krediet aangevraagd dat deels wordt gedekt door een bijdrage uit de reserve RIH. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf investeringen.

Verhoging krediet Spoorzicht-Noord
In de reserve Dekking afschrijvingslasten wordt een bedrag gestort ter dekking van de afschrijvingslasten voortkomend uit de verhoging van het krediet 'Herstellen en inrichten van de openbare ruimte Spoorzicht-Noord te Nieuw-Vennep'. De storting wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve Herstructurering bedrijventerreinen.
De jaarlijkse onttrekking aan deze reserve vanaf 2024 wordt ook geraamd.

Actualisatie dekking afschrijvingslasten
Als gevolg van de actualisatie van de doorbelasting van de kapitaallasten zijn de onttrekkingen aan de reserve Dekking afschrijvingslasten geactualiseerd. De actualisatie is vooral het gevolg van doorschuiven van investeringen in het kader van realistisch ramen. Verder is de dekking van de afschrijvingslasten van de bijdrage in de omlegging van de A9 vervallen. Deze bijdrage is in 2022 in één keer afgeschreven, conform een uitspraak van de commissie BBV.

Mutaties voorzieningen

Voorziening Tariefegalisatie rioolheffing

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Kostendekkendheid riolering

-551

-400

-492

-635

-609

Kapitaallasten aanvullend krediet GRP 2023

0

-5

-16

-16

-15

Voorziening Tariefegalisatie rioolheffing

-551

-405

-507

-650

-624

Het beheer en onderhoud van het rioolstelsel wordt kostendekkend geraamd. Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de mutatie in de voorziening bijgesteld om te komen tot 100% kostendekkendheid.
Voor de uitvoering van het GRP 2023 wordt een aanvullend krediet aangevraagd. De extra kapitaallasten worden gedekt uit de voorziening.

Voorziening onderhoud gebouwen

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Actualisatie aanwending

-356

-265

-170

-99

348

Op basis van geactualiseerde beheerplannen (MJOP's) is de aanwending van de voorziening geactualiseerd.