3.8 Investeringen

Op basis van de Financiële verordening Haarlemmermeer 2021 (2021.0000629 d.d. 30 maart 2021) kunnen nieuwe uitbreidings- of vervangingsinvesteringen via de voorjaarsrapportage worden toegevoegd aan het investeringsplan. Hiermee wordt bereikt dat de raad een goede integrale afweging kan maken bij het bestemmen van de, schaarse, financiële ruimte in het meerjarenbeeld. De voorgestane werkwijze is, dat in de voorjaarsrapportage de voor een voorgenomen investering benodigde kapitaal- en exploitatielasten geraamd worden en in de vorm van een stelpost onder het Overzicht algemene dekkingsmiddelen in het meerjarenbeeld opgenomen worden. De daadwerkelijke besluitvorming om een investeringskrediet te autoriseren en vrij te geven kan op verschillende momenten gebeuren:

  1. bij de besluitvorming over een planning- en controlproduct. Dit is de standaard werkwijze voor investeringen kleiner dan € 2 miljoen. Uitzondering hierop zijn investeringen waar de raad aparte besluitvorming over wil, eventueel op advies van het college;

  2. door de vaststelling van een separaat inhoudelijk raadsvoorstel over een specifieke investering. Dit geldt sowieso voor investeringen van € 2 miljoen en hoger. Over een dergelijk raadsvoorstel kan voorafgaand aan de vaststelling van de voorjaarsrapportage besloten worden, echter onder voorbehoud van het dekken van de betreffende lasten in de voorjaarsrapportage. Ook is het mogelijk dat een dergelijk raadsvoorstel later ter behandeling aan de raad wordt aangeboden. Met de lasten is dan al rekening gehouden in het meerjarenbeeld, zodat de nadruk kan liggen op de inhoudelijke behandeling van het voorstel.

In deze voorjaarsrapportage worden de volgende (aanvullende) investeringen opgenomen in het investeringsplan:

Tabel 14 

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

Totaal netto-investering

2023

2024

2025

2026

2027

Vervangen materieel onderhoud sportvelden en recreatiegebieden

140

0

140

0

0

0

Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius (indexering)

203

0

203

0

0

0

Groene As (indexering)

239

59

17

79

59

25

Inrichting Vliegerweide Venneperhout (indexering)

92

92

0

0

0

0

Omzetten natuur- naar kunstgrasveld SV Hoofddorp

563

0

563

0

0

0

Sportnota 2009 (binnensport)

600

0

0

600

0

0

PARK21 (indexering)

612

0

204

204

204

0

Actualisatie IHP (geautoriseerde kredieten) (indexering)

3.287

1.252

1.870

165

0

0

Actualisatie IHP (niet geautoriseerde kredieten)

47.988

875

741

9.443

7.716

29.213

Gymzaal Dik Trom

1.800

0

144

1

1.565

90

Aanleg drie bovenplans groenprojecten

0

300

-300

0

0

0

Pont Rijsenhout/Aalsmeer

200

100

100

0

0

0

HOV Westtangent (indexering)

61

21

40

0

0

0

Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200) (indexering)

500

100

400

0

0

0

Voorbereidingskrediet parkeren Centrumzicht en Parkzicht

150

150

0

0

0

0

Verbreden en aanleg fietspad S106

1.124

250

350

0

314

210

UPM 2024 projecten ten laste van reserves

0

0

0

0

0

0

Ringdijk en Ringvaart (indexering)

150

90

60

0

0

0

Hoofddorp-Noord AM Locatie (indexatie)

229

0

29

91

51

58

VOR 2022

4.487

371

2.211

1.905

0

0

VOR 2023 (bijstellingen)

745

745

0

0

0

0

Gemeentelijk rioleringsplan 2023

320

0

320

0

0

0

VOR 2021

5.302

0

2.280

2.322

700

0

VOR 2020 (indexering)

102

0

102

0

0

0

VOR jaarschijven 2025, 2026 en 2027

19.673

0

0

0

4.918

14.755

Vernieuwing Openbare Ruimte 2023: aanvullend krediet

4.040

2.418

586

1.036

0

0

Wijkvernieuwing Welgelegen

10.428

0

0

6.465

3.963

0

Project Vergroening

140

140

0

0

0

0

Spoorzicht Noord

240

240

0

0

0

0

Vervanging luchtbehandelingskast locatie Polderlanden

110

110

0

0

0

0

Voorbereidingskrediet Warmte- en koudeopslag (WKO) Stadscentrum Hoofddorp

250

250

0

0

0

0

Gemeentehuis

11.646

1.300

0

5.900

3.289

1.157

Totaal - Voorgenomen investeringen

115.420

8.863

10.060

28.211

22.779

45.508

Deze investeringen leiden tot de volgende kapitaallasten die zijn verwerkt in het meerjarenbeeld van deze voorjaarsrapportage:

Tabel 15 

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Vervangen materieel onderhoud sportvelden en recreatiegebieden

0

-2

-22

-22

-21

Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius (indexering)

0

0

0

0

0

Groene As (indexering)

0

0

0

0

0

Inrichting Vliegerweide Venneperhout (indexering)

0

0

0

0

0

Omzetten natuur- naar kunstgrasveld SV Hoofddorp

0

-9

-75

-73

-71

Sportnota 2009 (binnensport)

0

0

-10

-35

-34

PARK21 (indexering)

0

0

0

0

0

Actualisatie IHP (geautoriseerde kredieten) (indexering)

0

0

0

0

0

Actualisatie IHP (niet geautoriseerde kredieten)

-10

-32

-168

-316

-1.139

Gymzaal Dik Trom

0

0

0

0

0

Aanleg drie bovenplans groenprojecten

0

0

0

0

0

Pont Rijsenhout/Aalsmeer

-1

-3

-15

-15

-15

HOV Westtangent (indexering)

0

0

0

0

0

Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200) (indexering)

0

0

0

0

0

Voorbereidingskrediet parkeren Centrumzicht en Parkzicht

-2

-5

-5

-5

-5

Verbreden en aanleg fietspad S106

0

0

0

0

0

UPM 2024 projecten ten laste van reserves

0

0

0

0

0

Ringdijk en Ringvaart (indexering)

0

0

0

0

0

Hoofddorp-Noord AM Locatie (indexatie)

0

0

0

0

0

VOR 2022

-6

-51

-133

-287

-281

VOR 2023 (bijstellingen)

-12

-43

-42

-42

-41

Gemeentelijk rioleringsplan 2023

0

0

0

0

0

VOR 2021

0

-17

-77

-241

-324

VOR 2020 (indexering)

0

0

0

0

0

VOR jaarschijven 2025, 2026 en 2027

0

0

0

-80

-646

Vernieuwing Openbare Ruimte 2023: aanvullend krediet

-39

-209

-261

-325

-318

Wijkvernieuwing Welgelegen

0

0

-64

-322

-465

Project Vergroening

-2

-10

-10

-10

-10

Spoorzicht Noord

-14

-28

-27

-26

-25

Vervanging luchtbehandelingskast locatie Polderlanden

-2

-31

-30

-29

-28

Voorbereidingskrediet Warmte- en koudeopslag (WKO) Stadscentrum Hoofddorp

-4

-8

-8

-8

-8

Gemeentehuis

-21

-42

-138

-288

-360

Totaal - Voorgenomen investeringen

-114

-490

-1.084

-2.120

-3.789

Toelichting investeringen

Hierna worden de nieuwe of aanvullende investeringen toegelicht. De investeringen waarbij alleen sprake is van een verhoging van het krediet in verband met indexering voor loon- en prijsstijgingen worden niet toegelicht.

Maatschappelijke ontwikkeling

Vervangen materieel onderhoud sportvelden en recreatiegebieden

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel E Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport.

Investering

0

140

0

0

0

Kapitaallasten

0

-2

-22

-22

-21

Door de inzet van eigen materieel en ingehuurd en extern personeel en door de onderhoudswerkzaamheden van sportvelden en recreatiegebieden gecombineerd uit te voeren is het mogelijk om met het beschikbare budget de kwaliteit te waarborgen. Voor de vervanging van materieel, nodig voor het onderhoud van de sportvelden en de recreatiegebieden, is een investeringskrediet noodzakelijk.
Deze investering valt onder de categorie Machines, instrumenten, containers, buitenzonwering, tractor van het activabeleid en wordt conform dit beleid in 8 jaar afgeschreven.

Omzetten natuur- naar kunstgrasveld SV Hoofddorp

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel E Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport.

Investering

0

563

0

0

0

Kapitaallasten

0

-9

-75

-73

-71

Het aantal leden van Sportvereniging Hoofddorp (SV Hoofddorp) is zodanig gegroeid dat er een tekort aan trainingsruimte is ontstaan. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de nota van B&W Omzetten natuurgrasveld naar kunstgrasveld bij Sportvereniging Hoofddorp van 7 maart 2023 (7340701). Deze investering valt onder de categorieën fundering sportcomplexen (€ 150.000) en toplaag sportcomplexen en kosten voorbereiding, begeleiding en toezicht (€ 412.500) van het activabeleid en wordt conform deze categorie afgeschreven in respectievelijk 20 en 10 jaar.

Sportnota 2009 (binnensport)

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel E Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport.

Investering

0

0

600

0

0

Kapitaallasten

0

0

-10

-35

-34

Bij de dekking voor de sporthal in Lincolnpark is gebruik gemaakt van de reeds geraamde dekking in het investeringsplan onder de noemer ''binnensport 2 zaaldelen sportnota 2009''. Bij de verwerking van het krediet van het Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie is € 600.000 vrijgevallen. Deze vrijval komt ten gunste van de dekking in het investeringsplan onder de noemer ''binnensport 2 zaaldelen sportnota 2009''.

Actualisatie IHP (geautoriseerde kredieten) (indexering)

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.

Investering Kameleon

1.087

606

89

0

0

Investering Juliana van Stolberg

165

1.264

76

0

0

Kapitaallasten

-20

-71

-104

-187

-184

Dekking stelpost indexatie

20

71

104

83

81

Dekking door derden

0

0

0

105

103

De investeringen voor de scholen Kameleon en Juliana van Stolberg worden hoger. Dit komt door de stijging van de prijs per vierkante meter. De bijbehorende kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost indexatie investeringen.
Verder wordt vanaf 2026 de bijdrage van de schoolbesturen in de kapitaallasten van duurzaamheidsmaatregelen en huuropbrengsten van derden geraamd. Dit is budgettair neutraal.

Actualisatie IHP (niet geautoriseerde kredieten)

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.

Investering IKC De Zwaan

0

0

0

2.207

440

Investering De LinQ

0

0

0

0

623

Investering Antonius & Mozaiëk & de Boog

0

0

0

2.750

1.044

Investering Dik Trom

0

0

0

978

318

Investering Klimop

0

0

0

0

3.715

Investering Buitenplaats Nassaupark

228

1

2.479

142

0

Investering buitenplaats Nassaupark (KDV)

116

1

1.265

72

0

Investering De Zwanebloem

47

1

434

24

0

Investering De Reiger

0

0

0

0

3.443

Investering Lisserbroek (grond)

0

0

0

120

0

Investering PI De Ster

0

0

0

951

0

Investering Wereldwijs

0

0

0

0

629

Investering Caleidosoop

0

0

0

0

503

Investering Bosbouwers

0

0

0

0

766

Investering De Bosrank

0

0

0

0

511

Investering De Regenboog

0

737

0

0

566

Investering Post van Kraaienhof

0

0

0

170

12.672

Investering Post van Kraaienhof (grond)

0

0

0

0

701

Investering Het Palet

0

0

0

0

720

Investering Montesorri

0

0

0

0

837

Investering Plesmanschool

0

0

0

0

822

Investering Tabitha

0

0

0

0

214

Investering IJwegschool

0

0

0

0

215

Investering Westwijs

484

1

5.265

302

0

Investering De Vijfsprong

0

0

0

0

474

Kapitaallasten

-14

-40

-224

-503

-1.410

Dekking stelpost indexatie

5

9

56

187

187

Dekking bijdrage van derden

0

0

0

0

84

Bij de actualisatie IHP 2023 wordt 16 jaar vooruit gekeken (2023-2039). De investeringen zijn ten opzichte van 2022 gestegen met 9%. Dit komt door de stijging van de prijs per vierkante meter als gevolg van loon- en prijsstijgingen. Ook is de jaarschijf 2027 toegevoegd.

Gymzaal Dik Trom

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.

Investering

0

144

1

1.565

90

Kapitaallasten

0

-2

-5

-30

-57

Dekking stelpost Schaalsprong wonen

0

2

5

30

57

De bouw van de gymzaal behorend bij de Dik Trom school is onderdeel van de schaalsprong wonen Haarlemmermeer 2023. De gymzaal en de school vormen straks één geheel en worden in één bouwstroom gerealiseerd. De verwachting is dat de raad in het vierde kwartaal van 2023 een raadsvoorstel ontvangt met het voorstel het krediet te autoriseren. In het kader van de gebiedsontwikkeling is een nieuwe gymzaal nodig: de oude gymzaal wordt op een andere manier ingezet.
De investering valt onder de categorie Gebouwen van steen van het activabeleid en wordt conform dit beleid in 40 jaar afgeschreven.

Aanleg drie bovenplans groenprojecten

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel E Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport.

Investering

300

4.121

0

0

0

Bijdrage van derden

0

1.326

0

0

0

Bijdrage uit reserves

0

3.095

0

0

0

In de Investeringsstrategie Schaalsprong 2023 en het uitvoeringsprogramma van de Visie Landschap en Recreatie Haarlemmermeer (2022) is de aanleg van drie bovenplans groenprojecten opgenomen met een totaal oppervlak van 26 ha. Dit betreft een Groenzone bij Zwanenburg west, uitbreiding van het Groene Carré bij Hoofddorp-noord en het dorpsbos Abbenes-Lisserbroek. Hiermee is een investering van in totaal € 4,4 miljoen gemoeid. Voorbereiding vindt plaats in 2023 en uitvoering in 2024. Voor het gemeentelijk aandeel van € 3,1 miljoen in de kosten van het bovenplans groen wordt een bedrag onttrokken aan de reserve RIH en gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten.

Mobiliteit

Pont Rijsenhout/Aalsmeer

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel B De doorstroming van alle vormen van vervoer en de bereikbaarheid van Haarlemmermeer dient op elk moment van de dag zo optimaal mogelijk te zijn.

Investering

200

200

0

0

0

Kapitaallasten

-2

-5

-23

-22

-22

Bijdrage derden

100

100

0

0

0

Dekking stelpost indexatie

1

2

7

7

7

Voor de vervanging van het pontveer tussen Rijsenhout en Aalsmeer is bij de Voorjaarsrapportage 2022 een krediet beschikbaar gesteld van € 350.000. De vervanging moet Europees worden aanbesteed. De huidige raming voor een nieuw elektrisch pontveer bedraagt € 750.000. De hogere kosten hebben te maken met aangescherpte specificaties voor het accupakket en het elektrische systeem, extra voorzieningen vanwege veiligheid en voldoen aan Arbo-regels, schaarste van grondstoffen (staal) en de hoge inflatie in het algemeen. Het aandeel inflatie in de meerkosten bedraagt € 130.000. De bijbehorende kapitaallasten van deze meerkosten worden gedekt uit de stelpost indexatie investeringen. De pont maakt deel uit van het bewegwijzerde provinciale-landelijke Fietsknooppunten netwerk (ANWB) en van het bewegwijzerde Wandelnetwerk provincie NH/Zuid-Kennemerland en is ook lokaal van belang voor langzaam verkeer. Om die reden hechten wij belang aan de vervanging van het pontveer. De gemeente Aalsmeer draagt voor de helft bij in de kapitaallasten voor de vervanging van de pont.

Voorbereidingskrediet parkeren Centrumzicht en Parkzicht

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel B De doorstroming van alle vormen van vervoer en de bereikbaarheid van Haarlemmermeer dient op elk moment van de dag zo optimaal mogelijk te zijn.

Investering

150

0

0

0

0

Rente

-2

-5

-5

-5

-5

In de door de gemeenteraad vastgestelde nota 'Integrale aanpak parkeren Stadscentrum Hoofddorp' (2020.0002651) is opgenomen dat ten aanzien van nieuwe parkeervoorzieningen wordt uitgegaan van een parkeervoorziening onder de woongebouwen Centrumzicht en Parkzicht van circa 500-600 openbare parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen zijn in de toekomst onder andere nodig voor het nieuwe gemeentehuis en het cultuurgebouw. In het project Integrale aanpak parkeren Stadscentrum Hoofddorp worden het aantal parkeerplaatsen (openbaar en voor de bewoners), de exploitatievorm en de financiële beheerconsequenties van deze parkeervoorziening in beeld gebracht. Om te kunnen bepalen in hoeverre de parkeervoorziening onder Centrumzicht en Parkzicht technisch haalbaar is en welke grond mechanische maatregelen getroffen moeten worden om de parkeervoorziening in stand te houden, zijn onderzoeken noodzakelijk. Ten behoeve van deze onderzoeken en daarmee het kunnen bepalen van de haalbaarheid van de door de raad voorgestelde parkeervoorziening is een voorbereidingskrediet benodigd.

Verbreden en aanleg fietspad S106

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel B De doorstroming van alle vormen van vervoer en de bereikbaarheid van Haarlemmermeer dient op elk moment van de dag zo optimaal mogelijk te zijn.

Investering

250

350

2.000

7.500

210

Bijdrage gemeente Amsterdam

0

0

2.000

2.826

0

Bijdrage Vervoerregio Amsterdam

0

0

0

4.360

0

De S106 dient te worden verbreed tussen Lijndenhof en de Lijnderbrug. Daarnaast wordt een fietspad aangelegd dat parallel zal lopen aan de S106. Een turbo-rotonde heeft de voorkeur ten opzichte van een verkeersregelinstallatie (VRI), maar beide varianten worden nog verder uitgezocht. Bestuurlijk ligt de bestuursovereenkomst Omlegging A9 aan de basis voor de financiering. Zowel de gemeente Amsterdam als de Vervoerregio Amsterdam hebben ingestemd met het opnemen van het project in hun investeringsagenda. De haalbaarheidsfase is afgerond en het project gaat over naar de kaderstellende fase.
Naast de bijdragen van derden wordt de investering gedekt vanuit de bouwgrondexploitatie Badhoevedorp (€ 500.000) en vanuit het UPM (€ 624.000).

UPM 2024 projecten ten laste van reserves

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel B De doorstroming van alle vormen van vervoer en de bereikbaarheid van Haarlemmermeer dient op elk moment van de dag zo optimaal mogelijk te zijn.

Investering fietspad Graan voor Visch

0

75

0

0

0

Investering HOV Noordwijk/Schiphol

0

200

0

0

0

Bijdrage uit reserve Schaalsprong

0

200

0

0

0

Bijdrage uit reserve RIH

0

75

0

0

0

Op basis van de Onderzoeks- en Investeringsagenda Mobiliteit en de meest recente ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen stellen wij voor om een aantal urgente opgaven op te nemen. Hierbij valt vooral te denken aan studies en projecten die bijdragen aan de doelstellingen voor mobiliteit en woningbouw. Voorgesteld wordt voor de werkzaamheden die gemoeid zijn met maatregelen aan de HOV Noordwijk / Schiphol in Lisserbroek inclusief fietspad te dekken uit de reserve Schaalsprong en de maatregelen aan het fietspad Graan voor Visch en Lincolnpark te dekken uit de reserve Ruimtelijke investeringen Haarlemmermeer (RIH).

Kwaliteit fysieke omgeving

VOR 2022

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.

Investering damwand

0

1.000

1.005

0

0

Kapitaallasten

-6

-59

-164

-348

-342

Investering groen

221

761

0

0

0

Investering duiker

150

450

900

0

0

Dekking stelpost indexatie

0

9

31

61

60

Damwand Polanenkade
De vervanging van de damwanden langs de waterpartij tussen de Polanenkade en de Prins Hendrikkade in Halfweg is verder voorbereid. De uitvoering start in 2023. Het beschikbare krediet is onvoldoende vanwege hogere staalprijzen en hogere kosten voor de uitvoering vanwege onder andere de staat van de oude woningen langs de kade. In totaal bedragen de extra kosten € 2 miljoen. Hiervan is circa € 750.000 voor hogere staalprijzen, voorgesteld wordt de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.

Duiker Wethouder van Essenweg
Op grond van onderzoeken naar de staat van de duiker nabij de spoorwegovergang in Halfweg, de bodemgesteldheid ter plaatse en overleg met het hoogheemraadschap van Rijnland blijkt dat het vervangen van de duiker door een nieuwe duiker ten noorden van de huidige duiker de beste oplossing is. Het aanvullend benodigde krediet voor afronding van de voorbereiding en de uitvoering bedraagt € 1,5 miljoen.

Groen
In de Söderblomstraat in Hoofddorp worden de bomen en de beplanting vervangen, gecombineerd met de aanpak van de verhardingen. In totaal is voor deze werkzaamheden € 1.691.800 beschikbaar. Uit de voorbereiding blijken de kosten hoger dan voorzien omdat meer groen en bomen moeten worden vervangen dan oorspronkelijk gedacht. Daarnaast zijn de kosten hoger door de inflatie. In totaal is een aanvullend krediet nodig van € 708.200, waarvan 75% voor extra werkzaamheden (inclusief voorbereiding) en 25% voor hogere kosten door inflatie.
Na de vervanging van de damwand Polanenkade moet ook het groen vervangen worden. De kosten bedragen € 53.000.
Voor het project vervangen van de bomen langs de Noordrand in Nieuw-Vennep (fase 2) zijn aanvullende maatregelen nodig om de grond te verbeteren. Verder is er ruimte in dit groengebied om meer bomen te planten. Voor dit project is een aanvullend krediet nodig van € 221.000.

Zie voor een verdere toelichting op de VOR 2022 het MPI voorjaar 2023.

VOR 2023 (bijstellingen)

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.

Investering Herfstpark verhardingen

120

0

0

0

0

Kapitaallasten

-12

-43

-42

-42

-41

Investering Herfstpark groen

625

0

0

0

0

Investering Lageweg

122

0

0

0

0

Bijdrage derden Lageweg

122

0

0

0

0

Verhardingen Herfstpark
In de VOR 2023 is voor het vervangen van de verhardingen in het Herfstpark in Nieuw-Vennep een voorbereidingskrediet aangevraagd van € 100.000. De voorbereiding verloopt voorspoedig en de uitvoering kan in 2023 al starten, waarbij werk met werk wordt gemaakt en ook de bomen en de beplanting worden vervangen. Voor de uitvoering van de vervanging van de verhardingen is nog geen krediet beschikbaar.

Groen Herfstpark
Gelijk met het vervangen van de verhardingen in het Herfstpark in Nieuw-Vennep kunnen ook de bomen en de beplanting worden vervangen. Voor de uitvoering hiervan is nog geen krediet beschikbaar.

Reconstructie Lageweg
Bij de vernieuwing van de verhardingen van de Lageweg in Spaarndam nemen wij een extra wegvak mee, waarvoor wij een bijdrage krijgen van de ontwikkelaar van SpaarneBuiten.

Gemeentelijk rioleringsplan 2023

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel C Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater.

Investering

0

320

0

0

0

Kapitaallasten

0

-5

-16

-16

-15

Dekking voorziening tariefsegalisatie rioolheffing

0

5

16

16

15

Om aan de zorgplichten te voldoen voeren wij verbeteringswerkzaamheden aan het rioolstelsel uit. Voor de jaarschijf 2024 wordt een aanvullend krediet aangevraagd als gevolg van hogere kosten voor integrale projecten die in dat jaar zijn gepland en extra verbeteringsinvesteringen in drukrioolunits en -gemalen. De hogere lasten worden meegenomen in de berekening van de kostendekkendheid van de rioleringstaak.

VOR 2021

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.

Investering verhardingen

0

580

0

0

0

Kapitaallasten

0

-37

-141

-330

-431

Investering groen

0

400

572

0

0

Investering bruggen

0

1.300

1.750

700

0

Dekking stelpost indexatie

0

20

64

89

107

Verhardingen
Voor de vervanging van de verhardingen Zijkanaal F West in Halfweg en het deel van de Houtrakkerweg tussen Zijkanaal F West en de Wethouder van Essenweg is is een aanvullend krediet nodig van € 140.000.
De aanbesteding van de vervanging van de verhardingen, gecombineerd met riolering, in de Kruislaan, Raadhuislaan en de Fortweg en het project Parklaan/Draverslaan in Hoofddorp is in februari 2023 gestart. De meest recente raming laat een tekort zien van € 440.000 als gevolg van hogere kosten van materialen. De bijbehorende kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost indexatie investeringen.

Groen
Wij hebben de vervanging van de bestrating van Alholm in Hoofddorp verder voorbereid. Dit project wordt gecombineerd met het project 'vervangen verhardingen Bandholm' uit de VOR 2022. Om werk met werk te maken betrekken wij ook de vervanging van de bomen en de beplanting bij het project. Hiervoor vragen wij een aanvullend krediet van € 972.000 aan.

Bruggen
De kredieten voor de vervanging van de brug naar Oude Wetering ter hoogte van Weteringbrug en de beweegbare brug aan de Dennenlaan in Zwanenburg zijn ontoereikend. Uit nader onderzoek is gebleken dat een veel groter deel van de bruggen vervangen moet worden dan in 2018 uit de inspectie was gekomen. Verder zijn de kosten hoger als gevolg van loon- en prijsstijgingen. De bijbehorende kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost indexatie investeringen.

Voor een nadere toelichting op de VOR2021 wordt verwezen naar het MPI voorjaar 2023.

VOR jaarschijven 2025, 2026 en 2027

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel A Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte.

Investering VOR jaarschijf 2026, eerste en tweede jaar

0

0

0

4.918

4.918

Investering VOR jaarschijf 2025, derde jaarschijf

0

0

0

0

4.918

Investering VOR jaarschijf 2027, eerste jaarschijf

0

0

0

0

4.918

Kapitaallasten

0

0

0

-80

-646

In de begroting zijn voor de reguliere vervangingsinvesteringen voor de vernieuwing van bestaande onderdelen van de fysieke leefomgeving kapitaallasten opgenomen voor de komende drie jaar. Bij de Voorjaarsrapportage actualiseren wij deze kapitaallasten door voor de VOR jaarschijven 2025, 2026 en 2027 de investeringsruimte in 2026 en 2027 toe te voegen. In de Voorjaarsrapportage 2022 is ten onrechte de investeringsruimte in 2026 voor de VOR jaarschijf 2026 niet verwerkt.
Het betreft investeringen in de bestaande verhardingen (wegen, fietspaden en trottoirs), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), groen en bomen, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen), sportvelden, speelvoorzieningen, recreatiegebieden en begraafplaatsen. Om een realistische investeringsplanning te krijgen worden deze investeringen in drie jaar uitgevoerd. De invulling van deze financiële ruimte met projecten leggen wij voor aan de raad in een raadsvoorstel.

Vernieuwing Openbare Ruimte 2023: aanvullend krediet

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel A Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte.

Investering

2.418

586

1.036

0

0

Kapitaallasten VOR jaarschijf 2024

-39

-209

-261

-325

-318

De gemeenteraad heeft op 22 december 2022 ingestemd met het raadsvoorstel ‘Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2023 (VOR 2023)’ (2022.0002200). De kosten voor de uitvoering van dit voorstel zijn geraamd op € 18,8 miljoen. In het investeringsplan was rekening gehouden met een bedrag van € 14,8 miljoen. Om de volledige VOR 2023 uit te kunnen voeren is een extra krediet van € 4,0 miljoen nodig. Bij de vaststelling van het raadsvoorstel is besloten de aanvullende kredietaanvraag en de extra kapitaallasten te betrekken bij de integrale afweging van de Voorjaarsrapportage 2023.

Wijkvernieuwing Welgelegen

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel C Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater.

Investering

0

0

6.465

4.680

0

Kapitaallasten

0

0

-105

-476

-673

Bijdrage derden

0

0

0

718

0

Dekking uit rioolheffing

0

0

42

154

209

De aanleg van drainage in Welgelegen in Nieuw-Vennep is verder voorbereid. In dit integrale en complexe project worden onder andere verhardingen, groen, kabelnet openbare verlichting en delen van de riolering vervangen. De totale kosten worden geraamd op € 14.144.100. Reeds beschikbaar is een krediet van € 3 miljoen, zodat een aanvullend krediet nodig is van € 11.144.100. Hiervoor ontvangt de raad een apart raadsvoorstel met kredietaanvraag. In deze voorjaarsrapportage wordt de ruimte voor de kapitaallasten gereserveerd.
Voor de klimaatadaptieve maatregelen in de wijk Welgelegen hebben wij ook een Rijksbijdrage gekregen vanuit de Impulsregeling Klimaatadaptatie ter hoogte van maximaal € 660.000. Daarnaast vragen wij bij de Vervoerregio Amsterdam een bijdrage aan van € 57.500 voor verkeersveiligheidsmaatregelen bij de herinrichting.
De investering wordt conform het activabeleid in verschillende termijnen afgeschreven:
- aanleggen gesloten - en open verhardingen: 20 jaar;
- aanleg openbare verlichting (kabelnet/masten): 55 jaar;
- groenaanleg beplanting (inclusief klimaatadaptie): 25 jaar;
- riolering: 60 jaar.

Project Vergroening

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel A Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte.

Investering

140

0

0

0

0

Kapitaallasten

-2

-10

-10

-10

-10

In het coalitieakkoord Toekomstbestendig groeien van juni 2022 is opgenomen dat het realiseren van meer groen in de kernen en wijken gestimuleerd wordt door:
1. het waar mogelijk versmallen van stoepen en straten, waardoor er groenstroken ontstaan;
2. het waar mogelijk vervangen van verhardingen (tegels/straatstenen) door groen;
3. het opnieuw inrichten van parkeerplaatsen met grasstenen (tegels met gaten waarin gras kan groeien), waardoor water beter kan wegzakken in de bodem;
4. het extra planten van bomen in wijken met weinig bomen (op verzoek van inwoners);
5. bij de projectmatige herinrichting van de woonomgeving (Vernieuwing Openbare Ruimte) worden waar mogelijk extra bomen geplant;
6. het merendeel van de extra (8.000) bomen wordt geplant in grootschalig groen en recreatiegebieden.
Verder wordt ingezet op het behouden van bestaande wijkparken.

Economische zaken

Spoorzicht Noord

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel A Haarlemmermeer is een aantrekkelijke, duurzame en veilige vestigingsplaats voor kleine en (middel)grote ondernemingen.

Investering

1.100

0

0

0

0

Kapitaallasten

-18

-44

-42

-41

-39

Dekking stelpost indexatie

4

16

15

15

15

Bijdrage uit reserve

860

0

0

0

0

Tijdens de uitvoering van de eerste fase van de werkzaamheden op Spoorzicht Noord is gebleken dat de aanwezige bedrijven de aansluiting van hun bedrijf op hoogte hebben gebracht met de huidige (nog niet afgewerkte) ontsluitingsweg. Wanneer wij deze weg afmaken conform de gemeentelijke eisen ontstaat risico op waterschade bij deze bedrijven. Dit nieuwe inzicht leidt er toe dat de gehele weg lager aangelegd moet worden zodat de panden en uitritten goed aansluiten op de openbare weg. Dit levert meerkosten op ter hoogte van € 1.100.000 waarvan € 240.000 het gevolg is van prijsindexatie. Het resterende bedrag van € 860.000 wordt gedekt door een bijdrage vanuit de reserve Herstructurering Bedrijventerreinen (HBT). Na deze onttrekking komt de stand van de reserve HBT op circa € 200.000.

Overzicht overhead

Vervanging luchtbehandelingskast locatie Polderlanden

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Onderdeel D Facilitaire zaken en huisvesting.

Investering

110

0

0

0

0

Kapitaallasten

-2

-31

-30

-29

-28

Om een goede en gezonde luchtkwaliteit in ons kantoor op locatie Polderlanden te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk de luchtbehandelingskast te vervangen. Deze kast regelt de aanvoer en zuivering van verse lucht en de afvoer van vervuilde binnenlucht. Met de vervanging van de luchtbehandelingskast dienen ook aanpassingen aan het kanaal en leidingwerk gedaan te worden. In de huurovereenkomst is overeengekomen dat dit onderhoud voor rekening is van de gemeente.
Omdat de verwachting is dat in 2027 deze locatie wordt verlaten in verband met de bouw van het nieuwe gemeentehuis, wordt in afwijking op het activabeleid de afschrijvingstermijn van de installatie vier jaar.

Voorbereidingskrediet Warmte- en koudeopslag (WKO) Stadscentrum Hoofddorp

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Onderdeel B Management en managementondersteuning primair proces.

Investering

250

0

0

0

0

Rente

-4

-8

-8

-8

-8

Warmte- en koudeopslag is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. De techniek wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en/of te koelen. Voor het nieuwe gemeentehuis is besloten (2020.0002958) om verwarming en afkoeling ook via een WKO te verzorgen. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om meerdere gebouwen op en rond het Raadhuisplein te voorzien van warmte en koude met behulp van een collectieve warmte- en koude opslag (WKO). Een van de mogelijkheden is om de WKO vanuit een duurzaamheidsambitie te laten realiseren door één van onze verbonden partijen. Deze mogelijkheid moet aansluiten bij de uitkomsten van de Evaluatie verbonden partijen die dit jaar wordt gedeeld met de raad.

Gemeentehuis

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Onderdeel B Management en managementondersteuning primair proces.

Investering

1.300

0

5.900

3.289

1.157

Kapitaallasten

-21

-42

-138

-288

-360

Conform raadsbesluit 2022.0002621 van 6 april 2023 wordt de raming van de investeringskosten van het nieuwe gemeentehuis verhoogd naar € 70,0 miljoen.
Van de verhoging wordt een bedrag van € 1,3 miljoen in 2023 geautoriseerd en vrijgegeven. Dit betreft krediet voor de sloop van de kelder, het verplaatsen van kabels en voorbereiding, toezicht en administratie.
In het raadsbesluit is ook opgenomen dat de effecten voor de exploitatielasten worden verwerkt in deze voorjaarsrapportage. Omdat de verwachting is dat deze extra lasten pas vanaf 2028 ontstaan, worden ze verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2024, jaarschijf 2028.