3.7 Overige voorstellen

Tabel 13 

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Schuldhulpverlening Eropaf

-150

-150

-150

0

0

Eenmalige tegemoetkoming van grote subsidieontvangers

-2.749

0

0

0

0

Projectleider Integraal Accommodatieplan (IAP)

0

-50

-50

0

0

Schone lucht akkoord

-58

-77

-77

-77

-77

Parkeeronderzoek Stadcentrum

-100

0

0

0

0

Programmakosten grote woningbouwprojecten

-1.032

0

0

0

0

Renovatie schuur Boslaan 1A

-125

0

0

0

0

Uitbreiding parkeerplaatsen en openstelling gemeentekantoor

-15

-8

-8

-8

-8

Aanpassingen huisvesting

-79

-47

-47

-47

-47

Totaal - Overige voorstellen

-4.308

-332

-332

-132

-132

Toelichting mutaties

Maatschappelijke ontwikkeling

Eenmalige tegemoetkoming van grote subsidieontvangers

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel D Inwoners nemen deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele historie van de Haarlemmermeer, waarvoor wij het cultureel erfgoed behouden.

-2.749

0

0

0

0

Wij indexeren de jaarlijkse subsidies ieder jaar met een percentage vanwege inflatie. Het percentage is gebaseerd op de consumentenprijsindex (cpi). Maar de afgelopen jaren zijn de loonstijgingen bij de instellingen hoger geweest dan de stijging van de subsidie. Het verschil tussen de cpi en de stijging van de loonkosten bedraagt sinds 2019, bij Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer (Het Cultuurgebouw), Stichting MeerWaarde (MeerWaarde), Stichting Sportservice Noord-Holland (Sportservice) en Stichting Maatvast Haarlemmermeer (Maatvast) gezamenlijk, circa € 2.749.000. Dit betekent in de praktijk dat deze instellingen moesten bezuinigen. De organisaties geven aan dat het niveau van dienstverlening en kwaliteit daardoor onder druk is komen te staan. Wij willen deze organisaties de kans geven om de dienstverlening weer op peil te brengen door hen eenmalig te compenseren.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Programmakosten grote woningbouwprojecten

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel A De ruimtelijke omgeving is het resultaat van een zorgvuldige afweging om het welzijn van de inwoners, bedrijven, werkenden, bezoekers en recreanten te vergroten.

Programmakosten

-1.032

-3.397

-3.247

0

0

Dekking uit Algemene dekkingsreserve

0

3.397

3.247

0

0

Programmakosten grote woningbouwprojecten

-1.032

0

0

0

0

We staan aan het begin van een schaalsprong op het gebied van wonen en mobiliteit in onze gemeente. Tot 2040 komen er minimaal 20.000 woningen bij met bijbehorende infrastructuur, groen en maatschappelijke voorzieningen. Hiermee ontsluiten we deze nieuwe woningen en voorzien we onze inwoners van een prettige leefomgeving met bijbehorende voorzieningen. We hebben programma's (Stadscentrum, Spoorzone, Schaalsprong Wonen en verlenging Noord/Zuidlijn) ingericht om te kunnen sturen op de schaalsprong op het gebied van wonen en mobiliteit en er komt een programma sport en groen en landschap. Binnen deze programma's leveren wij projectleiders en inhoudelijk specialisten en bekostigen we benodigde onderzoeken. De sturing behelst de integrale coördinatie van ontwikkelingen en de beleids- en planontwikkeling voor de gebieden voor bijvoorbeeld het groen, de infrastructuur, de energietransitie, maatschappelijke voorzieningen en het vernieuwen van de openbare ruimte. Daarnaast organiseren wij overkoepelende communicatie en participatie en verzorgen wij integrale rapportages, onder andere de Bouwmonitor, over de vorderingen. Met het ondertekenen van de Woondeal, de afspraken uit het BO MIRT van 2022 met € 113,5 miljoen rijksbijdrage voor dit gebied en het starten van de MIRT-verkenning naar de doortrekking van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp hebben wij ons verbonden aan het realiseren van deze opgave. Een klein deel van de kosten voor programmasturing en benodigde onderzoeken was opgenomen in begroting 2023, een deel niet, omdat verwacht werd dat rijk en provincie zouden bijdragen. Helder is nu dat de cofinanciering voor de programmakosten er niet komt. Om de benodigde programmatische werkzaamheden uit te kunnen voeren en daarmee aan de voorwaarden voor de rijksbijdrage te voldoen, worden voor 2023, 2024 en 2025 incidenteel middelen aangevraagd. Zodra de grexen de komende jaren worden geopend, zullen specifieke projectkosten opgenomen worden in de grexen.