3.6 Strategische heroriëntatie

Gelet op het gepronosticeerde tekort in het meerjarenbeeld over de jaren 2022-2025 heeft de raad op 1 juli 2021 besloten tot een pakket maatregelen oplopend tot € 13,2 miljoen in 2025 (2021.0001203).

De te realiseren ombuigingen

In Tabel 11 is een recapitulatie van de te realiseren ombuigingen opgenomen.

Tabel 11 

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal maatregelen conform raadsvoorstel 2021.0001203

6.497

8.379

13.198

13.198

13.198

Mutaties:

- volgens de Programmabegroting 2022-2026

175

-114

-100

-100

-100

- volgens de Voorjaarsrapportage 2022

343

0

0

0

0

- verzachten ombuigingen Welzijn

-364

-528

-1.309

-1.309

-1.309

- verzachten ombuigingen Sport

0

-336

-336

-336

-336

- verzachten ombuigingen Cultuur

-100

-673

-356

-356

-356

- volgens de Voorjaarsrapportage 2023

-1.302

-218

-208

-189

-189

Totaal strategische heroriëntatie

5.249

6.510

10.889

10.908

10.908

Recapitulatie mutaties

Op de geraamde ombuigingen vinden enkele mutaties plaats. Dit betreft de volgende posten:

Tabel 12 

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Realisatie ombuigingen VRK/ODNZKG

-189

-189

-189

-189

-189

Huur Sarabande 7A

-55

0

0

0

0

Reclame-inkomsten

-1.058

-29

-19

0

0

Totaal - Ombuigingen

-1.302

-218

-208

-189

-189

Toelichting mutaties

Veiligheid

Realisatie ombuigingen VRK/ODNZKG

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel B Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

-189

-189

-189

-189

-189

In de begroting staat een bedrag van € 189.000 opgenomen als te realiseren ombuiging voor de gemeenschappelijke regelingen. Dit bedrag is uit praktische redenen verdeeld over de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) en de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), maar kan ook (grotendeels) door één van de gemeenschappelijke regelingen worden gerealiseerd. Binnen ODNZKG is er aandacht voor de bezuinigingsdoelstellingen, maar worden geen specifieke bezuinigen genoemd. Binnen de VRK is € 500.000 bezuinigd door middel van het project Vergroten Maatschappelijk Rendement, waarvan circa € 148.500 is toe te rekenen aan de gemeente Haarlemmermeer. De verlaging van kosten wordt gevonden in het oversluiten van leningen, het verlagen van indexatie van de vrijwilligersvergoeding, budgetaanpassingen naar aanleiding van de overschotten op de jaarrekeningen van de laatste jaren en efficiëntie in management. Doordat er ook noodzakelijke nieuwe uitgaven zijn worden de besparingen opnieuw ingezet in de begroting. Met de bezuinigingen bij de VRK en de aandacht voor de bezuinigingsdoelstellingen binnen de ODNZKG is voldaan aan de ombuigingsdoelstelling. Het geld dat opnieuw is ingezet in de begroting van de VRK wordt nu verwerkt in de begroting van de gemeente Haarlemmermeer.

Wonen

Huur Sarabande 7A

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel A Er is voldoende aanbod van woningen, met voldoende differentiatie in het aanbod voor verschillende doelgroepen, met bijzondere aandacht voor lagere inkomensgroepen, starter en jongeren.

-55

0

0

0

0

Verhuur is op zijn vroegst pas mogelijk vanaf november 2023. De omgevingsvergunning loopt op dit moment en daarna is nog een verbouwing noodzakelijk. De verwachte duur van de verbouwing is vijf maanden.

Economische zaken

Reclame-inkomsten

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel A Haarlemmermeer is een aantrekkelijke, duurzame en veilige vestigingsplaats voor kleine en (middel)grote ondernemingen.

Reclame-inkomsten

-947

44

44

44

44

Kosten heffing en inning

0

-44

-44

-44

-44

Invoeringskosten

-112

-29

-19

0

0

Reclame-inkomsten

-1.058

-29

-19

0

0

In de Strategische heroriëntatie bij de Voorjaarsrapportage 2021 (2021.0001186) is opgenomen dat vanaf 2023 structureel extra inkomsten worden gerealiseerd door het verhogen van de reclame-inkomsten. In 2022 is er onderzocht of deze inkomsten kunnen worden gerealiseerd in de vorm van een reclamebelasting. Deze belasting is echter arbeidsintensief en treft ondernemers. Vandaar dat ook nog is gekeken naar andere mogelijkheden om de inkomsten uit reclame te verhogen. Op korte termijn zijn die inkomsten niet te verwachten. In 2023 zullen daarom de extra inkomsten uit reclame naar verwachting lager zijn. Om deze begrote extra inkomst toch te realiseren zetten we weer in op de reclamebelasting waarvan de verwachting is dat deze vanaf 2024 in werking zal treden zodat deze inkomsten uit reclame gerealiseerd kunnen worden. Voor het vaststellen van de belastingverordening en daarmee het invoeren van de reclamebelasting volgt in het tweede halfjaar een separaat voorstel.
Voor de kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden (voor onder andere interne en externe capaciteit) die gemoeid zijn met de invoering van de reclamebelasting, inning en controle, het voortzetten van het haalbaarheidsonderzoek naar het plaatsen van billboards en reclamemasten op grond in eigendom vragen wij hierbij ook middelen aan. Uiteraard proberen wij de bestaande concessies voor het maken van reclame in de openbare ruimte zo gunstig mogelijk in de markt te zetten.
De structurele kosten van het innen van de reclamebelasting worden gedekt door de taakstelling van de inkomsten uit de reclamebelasting te verhogen.

Stand van zaken rondom de ombuigingen

Alle ombuigingen waartoe bij de strategische heroriëntatie besloten is, worden hieronder toegelicht. Hierbij wordt aangegeven wat het maatschappelijk effect is en de voortgang van de realisatie. Wanneer de realisatie niet volgens planning is wordt hier een nadere toelichting op gegeven.

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Optimaliseren dienstverleningskanalen

0

0

126

126

126

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Taakstelling dienstverlening

59

0

0

0

0

Maatschappelijk effect

Hoog

Realisatie

Gerealiseerd

Fractievergoedingen

22

33

44

44

44

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Gerealiseerd

Veiligheid

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Verlagen bijdragen gemeenschappelijke regelingen (VRK en OD NZKG)

189

189

189

189

189

Maatschappelijk effect

Gemiddeld

Realisatie

Gerealiseerd

Minder handhaving inzetten op bijvoorbeeld wildplakken en kladden en collecteren

126

126

126

126

126

Maatschapelijk effect

Gemiddeld

Realisatie

Volgens planning

Zorg en werk

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beperken kosten jeugdzorg

850

850

850

850

850

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Onzeker

De realisatie van de strategische heroriëntatie ‘Beperken kosten Jeugdzorg’ van € 850.000 is onzeker. De volgende maatregelen om de kosten te beperken zijn ingezet: multi-probleemaanpak Hestia en praktijkondersteuners JGGZ bij de huisartsen. De huidige omstandigheden in het zorglandschap (wachtlijsten, personeelstekorten en inflatie) maken het echter onzeker of het dempende effect van deze maatregelen geëffectueerd kan worden.

Maatschappelijke ontwikkeling

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Maatregelen Integraal huisvestingsplan Onderwijs - Actualisatie IHP
- Huurafdracht schoolbesturen


0
0


0
0


224
112


224
112


224
112

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Vercommercialisering groter gedeelte Het Cultuurgebouw

0

0

384

384

384

Maatschappelijk effect

Hoog

Realisatie

Onzeker

Onderzoek financiën en perspectief gerealiseerd en in bespreking. De huur oude raadhuis is opgezegd per 1 juli 2023, op jaarbasis gaat het om een bedrag van € 82.000. Risico is realisatie vercommercialisering tijdens verbouwing op het plein. Indien uitblijven van resultaat vercommercialisering is effect op activiteitenniveau.

Concentreren en optimaliseren bibliotheekfunctie

0

21

300

300

300

Maatschappelijk effect

Hoog

Realisatie

Onzeker

Risico vanwege fors minder opbrengsten dan verwacht van verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep, € 13.000 in plaats van
€ 300.000.

Maatregelen culturele onderwerpen

200

200

200

200

200

Maatschappelijk effect

Gemiddeld

Realisatie

Gerealiseerd

Versoberen topsport

120

120

120

120

120

Maatschappelijk effect

Gemiddeld

Realisatie

Gerealiseerd

Versoberen breedtesport

0

420

420

420

420

Maatschappelijk effect

Hoog

Realisatie

Volgens planning

Beperken bovenwettelijke onderwijsactiviteiten

400

400

400

400

400

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Gerealiseerd

Versoberen ondersteuning (doelgroep)activiteiten

159

280

1.848

1.848

1.848

Maatschappelijk effect

Hoog

Realisatie

Volgens planning

Verlaging Wijkbudgetten

96

96

96

96

96

Maatschappelijk effect

Gemiddeld

Realisatie

Volgens planning

Stelpost - verzachten ombuiging cultuur

0

-394

0

0

0

Mobiliteit

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Minder parkeerplaatsen Hoofddorp centrum
- Lagere parkeerinkomsten
(Overzicht algemene dekkingsmiddelen
- Lagere lasten
(Programma Mobiliteit)


0

0


0

0


-420

669


-420

669


-420

669

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Ruimtelijke ontwikkelingen

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Heffen van leges voor advisering ruimtelijke initiatieven

350

350

350

350

350

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Verlagen initiatievenbudget vanaf 2024

0

50

50

50

50

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Gerealiseerd

Taakstelling NMCX

0

0

301

301

301

Maatschappelijk effect

Gemiddeld

Realisatie

Volgens planning

Kwaliteit fysieke omgeving

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Besparen op afhandeling meldingen openbare ruimte

63

63

63

63

63

Maatschappelijk effect

Hoog

Realisatie

Volgens planning

Risicogestuurd onderhoud openbare ruimte

315

315

315

315

315

Maatschappelijk effect

Gemiddeld

Realisatie

Gerealiseerd

Uniformering straatreiniging - Verlaging beeldkwaliteit openbare ruimte

300

300

300

300

300

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Gerealiseerd

Kostendekkend maken rioolheffing

300

300

300

300

300

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Gerealiseerd

Economische zaken

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Verhogen van inkomsten vastgoed en gronden
- hogere pachtopbrengsten
- lagere kosten beheer vastgoed
- huuropbrengst Sarabande 7a
- inbreng gronden van Groningen
- retributie Ymere


243
0
55
50
48


200
0
55
50
48


200
250
55
50
48


200
250
55
50
48


200
250
55
50
48

Totaal

396

353

603

603

603

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Gerealiseerd

Versnellen verkoop niet-kernportefeuille vastgoed

100

100

200

200

200

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Gerealiseerd

Reduceren Marketing & Acquisitie

0

50

50

50

50

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Verhogen inkomsten reclamebeleid

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Vertraging

Om deze begrote extra inkomst toch te realiseren zetten we weer in op de reclamebelasting waarvan de verwachting is dat deze vanaf 2024 in werking zal treden zodat deze inkomsten uit reclame gerealiseerd kunnen worden. Voor het vaststellen van de belastingverordening en daarmee het invoeren van de reclamebelasting volgt in het tweede halfjaar een separaat voorstel.

Verhogen leges

200

200

200

200

200

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Verhogen parkeertarieven/vergunningen

1.256

1.256

1.256

1.256

1.256

Maatschappelijk effect

Hoog

Realisatie

Gerealiseerd

Overzicht overhead

Ombuigingen
(bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Besparing door digitalisering, automatisering en robotisering

0

0

181

181

181

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning

Versoberen uitvoering van taken in het primaire proces

0

0

189

189

189

Maatschappelijk effect

Laag

Realisatie

Volgens planning