3.5 Genomen besluiten

Tabel 10 

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Project duurzame aanpak wachttijden problematiek in de Jeugdzorg

-300

0

0

0

0

Schuldhulpverlening

-740

0

0

0

0

Verruiming draagkrachtpercentage minimaregelingen 2023

-1.736

0

0

0

0

Woonruimteverdeling

-311

-290

-142

-142

-142

Stimuleren groen

10

20

30

40

40

Aanpassen afschrijvingstermijn installaties bibliotheek Nieuw Vennep

-186

-186

0

0

0

Onderhoud Stadspark

-80

-80

-80

-80

-80

Bijdrage noodhulp Turkije en Syrië

-162

0

0

0

0

Totaal - Genomen besluiten

-3.504

-535

-192

-182

-182

Toelichting mutaties

Zorg en werk

Project duurzame aanpak wachttijden problematiek in de Jeugdzorg

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel A Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis.

-300

0

0

0

0

Doel van het project is om de wachttijden in de jeugdzorg duurzaam aan te pakken conform nota van B&W (2022.0002730). Vooruitlopend op het incidenteel beschikbaar stellen van de middelen is gestart met het project. De raad is in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen te uiten. Hier is door de fractie van de VVD gebruik gemaakt. Via een brief aan de raad is hier op 9 februari 2023 gereageerd door het college (X.2023.00967).

Schuldhulpverlening

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel D Het garanderen van een bestaansminimum voor inwoners die dit tijdelijk niet zelfstandig kunnen.

Schuldhulpverlening

-740

-740

0

0

0

Dekking uit Algemene dekkingsreserve

0

740

0

0

0

Schuldhulpverlening

-740

0

0

0

0

De raad is via de nota van B&W Aanbesteding schuldhulpverlening, financiële begeleiding en vroegsignalering (2022.0002190) geïnformeerd over de aanbesteding van schuldhulpverlening. De kosten voor schuldhulpverlening nemen toe door de stijging van het aantal uren hulp per product, per inwoner en door de toenemende complexiteit van hulpvragen. Hiernaast is het bedrag hoog door de stijgende personeelskosten door loonindexatie en het grote personeelstekort waardoor investeringen bij onze leverancier nodig zijn om personeel aan te trekken en te behouden.
De hogere lasten worden voor de initiële contractperiode van twee jaar geraamd. Die twee worden gebruikt om de toekomstige invulling van de schuldhulpverlening, financiële begeleiding en vroegsignalering te onderzoeken.
De incidentele lasten in 2024 worden gedekt uit de Algemene dekkingsreserve.

Verruiming draagkrachtpercentage minimaregelingen 2023

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel D Het garanderen van een bestaansminimum voor inwoners die dit tijdelijk niet zelfstandig kunnen.

-1.736

0

0

0

0

Conform raadsvoorstel Verruiming draagkrachtpercentage minimaregelingen 2023 (2022.0002600). Door de stijging van alle kosten is een grotere groep inwoners niet in staat om hun kinderen te laten deelnemen aan sociaal-, culturele- en/of sportactiviteiten. Dit is niet wenselijk. Er bestaat binnen onze gemeente een tegemoetkoming voor deze kosten, het zogenaamde ‘kindpakket’. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor ouders met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. Deze grens is tijdelijk verhoogd van 120% naar 130% van het wettelijk sociaal minimum 2023.

Daarnaast is de doelgroep die in aanmerking komt voor de energietoeslag uitgebreid met de inwoners welke beschikken over een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum (inclusief vakantietoeslag). Bij de verstrekking van de energietoeslag in 2022 bedroeg de inkomensgrens 120% (inclusief vakantietoeslag). De energietoeslag is bedoeld om de stijgende energiekosten (deels) te kunnen compenseren.

Maatschappelijke ontwikkeling

Woonruimteverdeling

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel A Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondsheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl.

-311

-290

-142

-142

-142

Het college heeft 29 november 2022 (2022.0002383) besloten voor het uitwerken van de woonruimteruimteverdeling budget te verwerken in de Voorjaarsrapportage 2023. Het gaat om de projectkosten en de regionale afhandeling van bezwaar en (hoger) beroep. Onlangs is de nieuwe begroting van de regionale kosten voor woonruimteverdeling ontvangen. De lasten worden conform deze begroting geraamd.