3.4 Autonome ontwikkelingen

Tabel 9 

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Verhoging bijdragen samenwerkingsverbanden

-55

-165

-165

-165

-165

Aanpassing FLO-bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

-129

0

0

0

0

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

86

-112

-112

-112

-112

Exploitatie Hoofdweg 574 voor maatschappelijke opvang

-18

-90

-85

-80

-75

Prijsaanpassing Jeugdwet

-998

-998

-998

-998

-998

Indexatie WMO

-645

-1.289

-1.289

-1.289

-1.289

Uitvoering Wet inburgering 2023 en 2024

-769

0

0

0

0

Huur Waddenweg 87 Hoofddorp

-167

-339

-170

0

0

Huur Vlietestein 31

-172

-172

0

0

0

Tijdelijke huisvesting IHP

-933

-701

137

485

669

Coronacompensatie verbreden met energiecompensatie

0

0

0

0

0

Extra salaris zorgprofessionals Stichting Meerwaarde

-45

-45

-45

-45

-45

Pont Rijsenhout en brugbediening

-151

-61

-61

-61

-61

Klimaatmiddelen

0

0

0

0

0

Areaaluitbreiding Fysieke Leefomgeving

-162

-162

-162

-162

-162

Areaaluitbreiding Openbaar Groen

-163

-163

-163

-163

-163

Gesloten Verhardingen: dilatatievoegen

-200

0

0

0

0

Uitputting reserve Calatravabruggen

0

0

0

0

-128

Bestrijding Mediterraan draaigatje

-280

-140

-70

-70

-70

Herberekening kostendekkendheid riolering

-137

-287

-195

-52

-78

Verwijderen bomen op basis van veiligheidsinspecties

-150

0

0

0

0

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

-53

-1.230

-1.364

-1.085

-699

Overboeken incidenteel personeelsbudget naar 2024

352

-352

0

0

0

Financiering/kapitaallasten

0

0

0

0

-256

Beveiliging Polderlanden

0

0

0

-97

-97

Verwerving en implementatie financieel -, personeels- en salarisadministratie systemen

-987

0

-341

-341

-341

Dwangsommen en proceskosten

-100

-100

-100

-100

-100

Audit Wet politiegegevens

-10

-10

-10

-10

-10

Totaal - Autonome ontwikkelingen

-5.885

-6.416

-5.193

-4.344

-4.179

Toelichting mutaties

Veiligheid

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel B Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

Bijdrage VRK

-1.496

-2.414

-2.414

-2.414

-2.414

Dekking stelpost indexatie

1.582

2.302

2.302

2.302

2.302

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

86

-112

-112

-112

-112

In de eerste begrotingswijziging 2023 van de VRK is voor de totale dienstverlening een bijdrage van onze gemeente begroot van € 21.735.000. In onze programmabegroting is rekening gehouden met een bijdrage van € 20.229.000. Een afwijking van € 1.496.000. De toename wordt veroorzaakt door loon- en prijsstijgingen van € 1.582.000, het vervallen van het contract voor brandkranen (- € 121.000) en een hoger bijdrage voor Veilig Thuis. Dit laatste omdat in de definitieve begroting van de VRK ten opzichte van de conceptbegroting die gebruikt is bij het opstellen van de gemeentelijke programmabegroting de kosten € 26.000 hoger zijn.

Voor de jaren 2024 en verder wordt in de concept programmabegroting van de VRK rekening gehouden met een hogere bijdrage van Haarlemmermeer van € 2.413.700 per jaar ten opzichte van de in ons meerjarenbeeld geraamde bijdrage, wat leidt tot een gemeentelijke bijdrage van € 22.163.000 in 2024 en verder. Hierin is bovengenoemde stijging van € 1.466.000 ook verwerkt. Daarbovenop komt € 836.000 indexatie voor loon- en prijsstijgingen in 2024. Het restant van € 82.000 betreft een stijging van de kosten door een toename van het aantal inwoners en een bijdrage aan bureau bevolkingszorg.

De hogere kosten als gevolg van loon- en prijsstijgingen worden gedekt uit de stelpost indexatie bijdrage gemeenschappelijke regelingen.

Zorg en werk

Prijsaanpassing Jeugdwet

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel A Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis.

-998

-998

-998

-998

-998

In de aanbesteding van 2023 is in het voorjaar 2022 een indexatie toegepast van 2%. Hierbij is geen rekening gehouden met de hoge inflatie in 2022. Meerdere jeugdhulpaanbieders hebben het signaal afgegeven dat de tarieven daardoor niet meer passend zijn en hebben daarom de nieuwe raamovereenkomsten niet ondertekend. Door een indexatie toe te passen van 2,57% komt Haarlemmermeer hen tegemoet. Haarlemmermeer sluit met deze tariefsverhoging bovendien aan op de landelijke contractstandaarden die vanaf december voor elke gemeente verplicht zijn.

Indexatie WMO

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel A Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis.

-645

-1.289

-1.289

-1.289

-1.289

De huidige tarieven voor Wmo-voorzieningen zijn aangegaan met ingang van 1 juli 2018, voor de initiële duur van de overeenkomst, tot 1 juli 2023. In de tarieven was ruimte om een percentage voor indexatie op te nemen. Hier is wisselend gebruik van gemaakt en ligt gemiddeld tussen de 0 en 5%. Per 1 juli 2021 hebben de aanbieders eenmaal de mogelijkheid gehad om het tarief te indexeren. Wij hebben aanbieders hier niet actief op gewezen. Slechts 12 van de 58 aanbieders hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Een groot deel van de tarieven is de afgelopen vijf jaar daarmee niet geïndexeerd. Hierdoor zijn in de aanbesteding Wmo-voorzieningen de tarieven per 1 juli 2023 hoger uitgekomen.

Uitvoering Wet inburgering 2023 en 2024

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel C Onze inwoners zijn economisch zelfstandig; werk boven uitkering.

Dekking uit Algemene dekkingsreserve

0

831

0

0

0

Uitvoering Wet inburgering 2023 en 2024

-769

-831

0

0

0

Uitvoering Wet inburgering 2023 en 2024

-769

0

0

0

0

De beperkte personele capaciteit vormt een knelpunt voor de uitvoering van de Wet inburgering 2021. Op basis van ervaringen in 2022 en enkele vergelijkingen met andere gemeenten is vastgesteld welke capaciteit benodigd is. Voor 2023 is daarnaast de taakstelling van de huisvesting van statushouders door het Rijk verdubbeld. Gezien de hoge instroom van asielzoekers in Nederland is de verwachting dat de taakstelling de komende jaren op dit hoge niveau zal blijven.
Om te voorkomen dat de wachtlijsten van inburgeraars groter wordt zijn incidentele middelen benodigd voor de jaren 2023 en 2024.

Maatschappelijke ontwikkeling

Huur Waddenweg 87 Hoofddorp

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.

-167

-339

-170

0

0

De Optimist International School is gevestigd aan de Waddenweg 87 te Hoofddorp. Dit pand huurt de gemeente van Ymere. De school is de afgelopen jaren alleen maar gegroeid en de verwachting is dat die groei zich zal doorzetten. Omdat er binnen de vastgoedportefeuille geen pand beschikbaar is om deze school te vestigen, is het huidige huurcontract met twee jaar, tot en met 31 juni 2025, verlengd.

Tijdelijke huisvesting IHP

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.

-933

-701

137

485

669

In verband met de uitvoering van het IHP (Integraal huisvestingsplan onderwijs) is voor scholen tijdelijke huisvesting nodig. In 2023 maken wij de school aan de Kinheim 4 te Zwanenburg geschikt voor het gebruik als tijdelijke huisvesting tijdens de renovatie van de Kameleon. De tijdelijke huisvesting voor de Zwanebloem, Dik Trom (Hoofddorp) en Adalbertusschool (Spaarndam) is conform raadvoorstel (2023.7450840) verwerkt.

Coronacompensatie verbreden met energiecompensatie

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel D Inwoners nemen deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele historie van de Haarlemmermeer, waarvoor wij het cultureel erfgoed behouden.

Compensatie coronacrisis

446

0

0

0

0

Compensatie corona- en energiecrisis

-446

0

0

0

0

Coronacompensatie verbreden met energiecompensatie

0

0

0

0

0

In de begroting 2023 zijn middelen beschikbaar voor compensatie van de gevolgen van de coronacrisis. Het betreft voor cultuur € 340.000 en voor sport € 106.000. Omdat de energiekosten fors zijn gestegen wordt voorgesteld de beschikbare middelen voor coronacompensatie breder te kunnen inzetten. Om uitvoering te geven aan deze energiecompensatie wordt gewerkt aan de voorwaarden die daar aan gesteld worden.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Klimaatmiddelen

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel B Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.

Specifieke uitkering Rijk

2.563

2.586

2.158

286

165

Bijdrage provincie Noord-Holland

242

121

121

121

0

Uitgaven klimaatakkoord

-2.321

-2.465

-2.037

-165

-165

Energietoezicht bedrijven

-484

-242

-242

-242

0

Klimaatmiddelen

0

0

0

0

0

In 2023, 2024 en 2025 ontvangen we van het Rijk via een specifieke uitkering basismiddelen om de klimaat- en energieopgave uit te voeren. Een deel van de basismiddelen is bestemd voor laadpalen en duurzame mobiliteitsconcepten. Vanuit het basisbedrag is hier € 165.000 voor beschikbaar. De voorwaarden aan deze middelen is dat deze ten goede komen van klimaatmitigatie (het tegengaan van klimaatverandering), zoals omschreven staat in de klimaatwet. Daarbij moeten de middelen uitgeven worden aan het versterken van het ambtelijk apparaat. In de nota van B&W over de actualisatie van het programma energietransitie (2022.0002591) staat in hoofdlijnen beschreven hoe deze middelen ingezet gaan worden.
In 2022 hebben we het Energiebesparingsakkoord met de provincie Noord-Holland getekend. Onderdeel hiervan is een subsidie van € 605.000 voor de uitvoering, waarbij wij moeten 50% co-financieren. Deze co-financiering komt vanuit de klimaatmiddelen van het Rijk. Het akkoord en de middelen zijn bedoeld voor de jaren 2022 tot 2026. Deze worden ingezet voor zowel een ontzorgingsaanpak als handhaving met betrekking tot energiebesparing bij bedrijven. In 2023 wordt de helft van de toegekende middelen aangewend.

Kwaliteit fysieke omgeving

Areaaluitbreiding Fysieke Leefomgeving

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.

Areaaluitbreiding

-307

-307

-307

-307

-307

Inzet stelpost areaaluitbreiding openbare ruimte

145

145

145

145

145

Areaaluitbreiding Fysieke Leefomgeving

-162

-162

-162

-162

-162

In 2023 is het te onderhouden areaal in de openbare ruimte toegenomen vanwege de uitvoering van diverse projecten, zoals Tudorpark en Schiphol Logistics Park (SLP) West - Rozenburg (RZB).
De hogere lasten worden deels gedekt vanuit de stelpost areaaluitbreiding openbare ruimte.

Gesloten Verhardingen: dilatatievoegen

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.

-200

0

0

0

0

In de weg bij het Burgemeester van Stamplein zitten dilatatievoegen voor de parkeergarage. Dilatatievoegen hebben als functie het verschil in beweging tussen het gebouw en de weg op te vangen. Zo wordt voorkomen dat materialen scheuren. De voegen bij het Burgemeester van Stamplein zijn in slechte staat en lekken momenteel waardoor er water in de garage komt. Hierop heeft de eigenaar van deze parkeergarage ons aangeschreven om de voegen weer te dichten. De gemeente is verantwoordelijk om deze voegen te repareren. Het onderhoudsbudget van verhardingen is ontoereikend om deze kosten te dekken.

Bestrijding Mediterraan draaigatje

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel E Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat.

-280

-140

-70

-70

-70

Voor het bestrijden van ongedierte is jaarlijks maximaal € 121.100 beschikbaar in de programmabegroting (Beleidsdoel E: Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat van het programma Kwaliteit fysieke omgeving). Deze middelen zijn niet voldoende om de noodzakelijke intensieve bestrijding van het draaigatje te kunnen uitvoeren. Om ook in 2023 het draaigatje te kunnen bestrijden in het openbaar gebied zijn extra middelen nodig. In verband met de loon -en prijsstijgingen vallen de geraamde kosten hoger uit dan in 2022. In het raadsvoorstel 2022.0002495 is opgenomen dat deze extra incidentele lasten worden verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2023. Naar verwachting is voor 2024 nog € 140.000 nodig en voor de jaren daarna structureel € 70.000.

Herberekening kostendekkendheid riolering

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel C Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater.

-137

-287

-195

-52

-78

Het beheer en onderhoud van de riolering wordt kostendekkend geraamd. Als gevolg van de loon- en prijsstijgingen nemen de lasten toe. De hogere lasten worden ten laste van de voorziening tariefsegalisatie onderhoud riolering gebracht. De mutaties geven per saldo een nadelig resultaat. Dit wordt veroorzaakt doordat er minder kapitaallasten worden doorbelast als gevolg van de actualisering van het investeringsplan. Dit nadeel wordt gecompenseerd door een voordeel in de mutatie van de kapitaallasten/financiering (zie de paragraaf voordelen).

Verwijderen bomen op basis van veiligheidsinspecties

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel A Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte.

-150

0

0

0

0

Uit veiligheidsinspecties is gebleken dat meer bomen dan verwacht vanwege de veiligheid verwijderd moeten worden omdat er risico's zijn op schades aan verkeersdeelnemers, woningen en auto's.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel E Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat.

Hogere deelnemersbijdrage

-570

-2.462

-2.596

-2.317

-1.931

Dekking uit stelpost indexering

517

1.232

1.232

1.232

1.232

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

-53

-1.230

-1.364

-1.085

-699

Op basis van de eerste begrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) stijgen de kosten voor de totale dienstverlening met € 645.000. De stijging van de kosten in de UVO 2023 ten opzichte van de UVO 2022 wordt veroorzaakt door posten die autonoom groeien, bijvoorbeeld de jaarlijkse aanpassing van de tarieven conform de Meerjarenbegroting (MJB) 2023 en het bedrijvenbestand. Het bedrijvenbestand laat ten opzichte van 2022 een minimale afname zien. De economische ontwikkelingen in 2022 veroorzaken historisch hoge inflatiecijfers. Er is sprake van een explosieve stijging van de loonkosten. In het uurtarief zijn de gestegen loonkosten als uitkomst van de CAO-onderhandelingen in 2022 en de gestegen materiële kosten verwerkt. Naast de tariefstijging veroorzaakt door loon- en prijscompensatie nemen de kosten ook toe door enkele posten uit de meerjarenbegroting. Voorbeelden hiervan zijn het project bodeminformatiesysteem, Ketentoezicht en de invoering van de Woo. Ook zorgt het Provinciaal energieakkoord voor een toename van de kosten.

Voor de jaren na 2023 is op basis van de conceptbegroting 2024-2027 van de OD NZKG een stijging voorzien. Deze wordt grotendeels veroorzaakt door loon- en prijscompensatie, omzetting van “inrichtingen” in “milieubelastende activiteiten”, extra inzet als gevolg van de implementatie van de Omgevingswet, taken in het kader van zeer zorgwekkende stoffen, wet bodembescherming en water.

De stijging als gevolg van loon- en prijscompensatie wordt (deels) gedekt uit de stelpost indexeringen.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overboeken incidenteel personeelsbudget naar 2024

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen.

352

-352

0

0

0

Bij de Voorjaarsrapportage 2022 zijn incidentele middelen voor de versterking van de organisatie beschikbaar gesteld, vooruitlopend op het beschikbaar komen van structurele middelen. Als gevolg van de vanaf 2023 structureel extra beschikbare middelen in het kader van versterking organisatie ontstaat er in 2023 een overschot en in 2024 een tekort in de middelen voor de versterking van de organisatie. Het overschot in 2023 wordt overgeheveld naar 2024.

Financiering/kapitaallasten

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen.

0

0

0

0

-256

Voor een toelichting wordt verwezen naar paragraaf 3.1 Voordelen.

Overzicht overhead

Verwerving en implementatie financieel -, personeels- en salarisadministratie systemen

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Onderdeel A Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken.

Verwerving en implmentatie

-987

-4.627

-1.633

0

0

Jaarlijkse kosten

0

0

-341

-341

-341

Dekking uit Algemene dekkingsreserve

0

4.627

1.633

0

0

Verwerving en implementatie financieel -, personeels- en salarisadministratie systemen

-987

0

-341

-341

-341

De software voor zowel de financiële administratie (EnterpriseOne) als de personeels- en salarisadministratie (Workforce en Prisal) moet vervangen worden. EnterpriseOne is een verouderd systeem dat niet meer wordt doorontwikkeld en niet wordt gemigreerd naar de cloud. Het huidige gebruik is reeds onrechtmatig vanwege een geldende aanbestedingsplicht. Het contract met ADP, de leverancier van Workforce en Prisal, loopt per 1 januari 2025 af en eindigt daarmee van rechtswege. Tevens stopt ADP per 1 januari 2028 met het leveren en onderhouden van de salaris-oplossing (Prisal) voor de gemeentelijke markt. We starten daarom een aanbesteding voor de softwarepakketten voor zowel de financiële administratie als de personeels- en salarisadministratie. De aanbesteding brengt zowel projectkosten als structurele licentiekosten met zich mee. Zie ook raadsvoorstel 7532510 van 4 april 2023.
De incidentele lasten in 2024 en 2025 worden gedekt ten laste van de Algemene dekkingsreserve.