3.3 Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen

Tabel 6 

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Mutatie aantal inwoners, woningen en niet-woningen

3.035

5.162

5.062

4.262

3.162

Stelpost areaaluitbreiding openbare ruimte

0

25

178

484

-191

Stelpost volumegroei jeugdzorg en Wmo

0

0

0

0

-1.343

Areaalsystematiek groei van de gemeente

0

-1.153

-1.985

-3.271

-5.259

Totaal - Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen

3.035

4.034

3.255

1.475

-3.631

Toelichting mutaties

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Mutatie aantal inwoners, woningen en niet-woningen

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen.

Algemene uitkering

696

1.600

1.500

700

-400

Onroerendezaakbelastingen

1.639

2.862

2.862

2.862

2.862

Stelpost correctie OZB/WOZ-waarden

700

700

700

700

700

Mutatie aantal inwoners, woningen en niet-woningen

3.035

5.162

5.062

4.262

3.162

De ontwikkeling van het aantal inwoners en het aantal woningen is van belang voor de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de te begroten opbrengst uit de Onroerendezaakbelastingen (OZB). Bij het opstellen van de Programmabegroting 2023-2026 is rekening gehouden met de prognoses uit januari 2022.
Op basis van de waardeprognoses die 10 november 2022 zijn ontvangen van Cocensus is de opbrengst van de OZB over 2023 met € 1,6 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door een grotere areaaluitbreiding bij de niet-woningen (zie ook raadsvoorstel 2022.0002322).
Voor 2023 laat de algemene uitkering een voordeel zien. Dit betreft een saldo van een voordeel als gevolg van het actualiseren van de bevolkings- en woningbouwprognoses en een aantal andere maatstaven (op basis van informatie van het CBS) per 1 januari 2023.
In februari 2023 is een geactualiseerde prognose opgesteld van het aantal inwoners en de woningbouwplanning. In de woningbouwplanning is rekening gehouden met een waarschijnlijkheidswaarde voor de realisatie. Hierbij wordt onder andere gekeken naar 'harde' en 'zachte' plannen. Bij de harde plannen zijn bestemmingsplannen vastgesteld of bouwvergunningen afgegeven. Als gevolg van de nieuwe prognoses wijzigen de ramingen voor de te ontvangen algemene uitkering en de OZB in de jaren 2024 en verder.
Bij de stelposten is in de programmabegroting nog rekening gehouden met een mogelijk nadeel van € 0,7 miljoen omdat als gevolg van een hogere Woz-waarde van het onroerend goed van het luchthavengebied de algemene uitkering lager zou uitvallen. Als gevolg van de herijking van de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds per 1 januari 2023 is dit risico niet meer van toepassing. De stelpost kan vrijvallen.

Stelpost areaaluitbreiding openbare ruimte

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen.

0

25

178

484

-191

In de prognoses van het aantal woningen en inwoners wordt rekening gehouden met een grote toename van het areaal te beheren openbare buitenruimte, onder andere als gevolg van de schaalsprong. Via een stelpost worden de hogere lasten van gemiddeld € 300 per woning als gevolg van deze areaaluitbreiding geraamd. De raming wordt geactualiseerd in verband met de aangepaste prognoses.

Stelpost volumegroei jeugdzorg en Wmo

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen.

0

0

0

0

-1.343

In verband met de groei van de gemeente en de verwachting dat het beroep van de huidige inwoners toeneemt wordt de stelpost volumegroei in 2027 verhoogd. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 wordt rekening gehouden met een jaarlijkse volumegroei van circa 2%.

Areaalsystematiek groei van de gemeente

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen.

Stijging lasten maatstaf inwoners

0

-1.698

-3.194

-5.130

-7.770

Stijging lasten maatstaf woningen

0

-419

-1.044

-1.755

-2.768

Stijging overhead

0

-212

-424

-689

-1.054

Stijging OZB na 2024

0

0

422

902

1.585

Geraamde stelpost areaal openbare ruimte

0

531

948

1.422

2.097

Geraamde stelpost volumegroei jeugdzorg en Wmo

0

645

1.307

1.979

2.651

Areaalsystematiek groei van de gemeente

0

-1.153

-1.985

-3.271

-5.259

Op basis van een advies van BDO Accountants & Adviseurs wordt voorgesteld om gezien de voorziene stevige groei van het aantal inwoners en woningen in de komende decennia een areaalsystematiek toe te passen. De raad heeft het rapport van BDO ontvangen en op 16 maart 2023 hebben raadsleden in een informatieve bijeenkomst voorlichting gehad over deze areaalsystematiek. De areaalsystematiek brengt de financiële impact van de autonome groei op de primaire processen, waarbij de gehele begroting wordt betrokken, in beeld. Hiermee is er aandacht voor het voorkomen van interen op de huidige voorzieningen. Eenvoud, robuustheid en objectiviteit zijn belangrijke uitgangspunten van het model, waarbij tevens ruimte is voor bestuurlijke afweging. In de systematiek is de groei van de overhead als gevolg van de areaalgroei mee genomen.
In deze voorjaarsrapportage worden stelposten geraamd om de lasten van de groei vanaf 2024 in het meerjarenbeeld te ramen. In de Voorjaarsrapportage 2024 volgt besluitvorming over toekenning van budgetten aan de verschillende programma's/beleidsdoelen.

Prognose ontwikkeling aantal inwoners en woningen

In deze voorjaarsrapportage is rekening gehouden met de volgende prognoses voor de aantallen inwoners en woningen:

Tabel 7 

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

Geactualiseerde prognose (stand 1 januari)

Inwoners

162.270

164.200

165.900

168.100

171.100

Woningen

66.680

67.610

69.000

70.580

72.830

In de periode 1 januari 2023 - 1 januari 2027 wordt de groei van het aantal woningen geraamd op 6.150. Mede hierdoor stijgt het aantal inwoners naar verwachting met afgerond 8.800 in deze periode. Voor de groei van het aantal woningen is uitgegaan van de ambitie zoals opgenomen in de woningbouwplanning (WBP) met de standlijn 1 januari 2023. Gezien de ervaringen uit het verleden wordt die ambitie niet geheel gerealiseerd. Naar analogie van de realisatiegraad die wordt aangehouden voor investeringen wordt er vanuit gegaan dat 65% van de ambitie vanaf 2025 gerealiseerd wordt. Hierdoor wordt de raming van de baten en de lasten in het meerjarenbeeld realistischer en meer gedegen.

Areaalsystematiek groei van de gemeente

Zoals hiervoor is toegelicht wordt voorgesteld om vanaf het begrotingsjaar 2024 in het meerjarenbeeld rekening te houden met hogere lasten als gevolg van de groei van de gemeente. In samenwerking met BDO is hiervoor een systematiek ontwikkeld waarbij voor de begrotingsposten die autonoom als gevolg van de groei van de gemeente toe nemen, rekening wordt gehouden met een stelpost per extra inwoner en per extra woning. Met autonome groei wordt nadrukkelijk bedoeld dat de groei van een begrotingspost niet valt te beïnvloeden door aanpassing van het gemeentelijk beleid. Het gaat om een onvermijdelijke toename van de lasten.

De stelpost per extra inwoner en extra woning is respectievelijk € 880 en € 450. Voor 2024 betekent dit een stelpost van totaal € 2,1 miljoen te verdelen over de programma's van de begroting. De indicatieve verdeling over de programma's is weergegeven in Figuur 1.

Figuur 1 

Naast de toename van de lasten van de programma's wordt rekening gehouden met een groei van de kosten van overhead. Deze groei is gesteld op 10% van de extra directe lasten als gevolg van de groei.

De dekking van de extra lasten door de groei van de gemeente komt uit de stijging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en extra OZB-opbrengsten eigenaren woningen. Hiermee werd in het verleden al grotendeels rekening gehouden in het meerjarenbeeld. Conform de bestendige gedragslijn is met de mutatie van de algemene uitkering rekening gehouden in de post mutatie aantal inwoners, woningen en niet-woningen. Alleen met de stijging van de OZB eigenaren woningen vanaf 2025 is nog geen rekening gehouden in deze post. Daarom kan die cumulatieve stijging nu als dekking worden geraamd. Verder werd in de oude situatie al rekening gehouden met stelposten voor areaal openbare ruimte en volumegroei jeugdzorg en Wmo. De stelpost areaal openbare ruimte kan helemaal vrijvallen. De stelpost volumegroei jeugdzorg en Wmo valt voor 50% vrij, omdat we er vanuit gaan dat de andere 50% het extra beroep op jeugdzorg en Wmo voor de huidige inwoners betreft.

Om inzicht te geven in de financiële gevolgen van de groei van de gemeente worden in Tabel 8 de extra baten van de groei van de gemeente afgezet tegen de extra lasten. Uit deze tabel blijkt dat de extra baten lager zijn dan de extra lasten, met name in de jaren 2026 en 2027. Dit wordt veroorzaakt door het rijksbeleid dat het accres vanaf 2026 is bevroren op het accres dat in 2022 is toegekend. Daar komt nog bovenop dat de fondsbeheerders van het gemeentefonds vanaf 2027 ook geen rekening meer houden met een stijging van het gemeentefonds als gevolg van de groei van Nederland.

Tabel 8 

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Extra baten door groei gemeente:

Algemene uitkering

2.100

3.900

5.500

7.400

Onroerendezaakbelasting eigenaren woningen

282

704

1.184

1.867

Totaal extra baten groei gemeente

2.382

4.604

6.684

9.267

Extra lasten volgens areaalsystematiek:

Stijging lasten maatstaf inwoners

1.698

3.194

5.130

7.770

Stijging lasten maatstaf woningen

419

1.044

1.755

2.768

Stijging overhead (10% van stijging lasten)

212

424

689

1.054

Totaal extra lasten volgens areaalsystematiek

2.329

4.662

7.574

11.592

Verschil

53

-58

-890

-2.325