3.2 Loon- en prijsontwikkelingen

Tabel 4 

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Indexering exploitatiebijdrage Sportfondsen en SKWA

-2.333

-2.333

-2.333

-2.333

-2.333

Indexatie loon- en prijsontwikkelingen

-1.400

-6.129

-6.411

-7.127

-7.411

Totaal - Loon- en prijsontwikkelingen

-3.733

-8.462

-8.744

-9.460

-9.744

Uitgangspunten indexering baten en lasten

De programmabegroting wordt jaarlijks bijgesteld voor de verwachte inflatie en loon- en prijsontwikkelingen. Deze zijn gebaseerd op de inschattingen van het Centraal Planbureau (CPB) van maart 2023, zoals gepubliceerd in het Centraal economisch plan 2023 (CEP).
Nadat jarenlang de ontwikkeling van de inflatie redelijk stabiel was, is in 2022 en 2023 sprake van extreem hoge inflatiecijfers. Deze inflatiecijfers wijken behoorlijk af van de prognoses die eerder afgegeven zijn door het CPB.
Gezien deze grotere verschillen wordt voorgesteld om vanaf deze voorjaarsrapportage een systematiek van nacalculatie van de indexering van de baten en de lasten in verband met inflatie in te voeren (zie ook nota van B&W van 20 december 2022, 2022.0002766). Omdat de hoogte van de inflatie en de loon- en prijsstijgingen na twee jaar vastliggen (via het CEP), wordt voorgesteld om voor twee voorgaande begrotingsjaren de nacalculatie te doen.

Voor het begrotingsjaar 2023 wordt rekening gehouden met de hogere loonkosten op basis van het principe-akkoord voor de CAO 2023 dat door de vakbonden en de VNG gesloten is. Dit werkt structureel door in het meerjarenbeeld. Verder is voor 2023 rekening gehouden met een extra accres in het gemeentefonds op basis van het CEP 2023. Er wordt vanuit gegaan dat zowel de loon- en prijsstijgingen van 2022 als die van 2023 worden gecompenseerd. Aangesloten is bij het in de Voorjaarsnota 2023 door het Rijk geraamde accres.

Voor loon- en prijsmutaties is bij het berekenen van het meerjarenbeeld rekening gehouden met de volgende percentages:

Tabel 5 

Omschrijving

%

Nationale consumentenprijsindex (cpi):

- nacalculatie 2022

6,70%

- nacalculatie 2023

4,50%

- indexering 2024

2,50%

- totaal Nationale consumentenprijsindex

13,70%

Loonkosten gemeentepersoneel:

- indexering 2024

5,20%

Omdat de financiële doorwerking van de CAO's voor 2022 en 2023 al verwerkt zijn, vindt hier geen nacalculatie voor plaats.

Materiële budgetten (goederen en diensten)

- nacalculatie 2022

3,70%

- nacalculatie 2023

3,60%

- waarvan al in 2022 beschikbaar gesteld via meicirculaire

-4,60%

- indexering 2024

3,90%

- totaal indexering materiële budgetten

6,60%

Inkomensoverdrachten (subsidies):

- nacalculatie 2022

6,70%

- nacalculatie 2023

4,50%

- indexering 2024

2,50%

- totaal indexering inkomensoverdrachten

13,70%

Sociale uitkeringen in natura, loongevoelig deel:

- nacalculatie 2022

3,00%

- nacalculatie 2023

2,70%

- indexering 2024

5,10%

- totaal sociale uitkeringen in natura, loongevoelig deel

10,80%

Sociale uitkeringen in natura, overige budgetten:

- nacalculatie 2022

6,70%

- nacalculatie 2023

4,50%

- indexering 2024

2,50%

- totaal sociale uitkeringen in natura, overige budgetten

13,70%

Bijdrage gemeenschappelijke regelingen, loongevoelig deel:

- nacalculatie 2022

5,00%

- nacalculatie 2023

0,40%

- indexering 2024

5,20%

- totaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen, loongevoelig deel

10,60%

Bijdrage gemeenschappelijke regelingen, overige budgetten:

- nacalculatie 2022

3,70%

- nacalculatie 2023

3,60%

- indexering 2024

3,90%

- totaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen, loongevoelig deel

11,20%

Overheidsinvesteringen:

- nacalculatie 2023

2,30%

- indexering 2024

1,60%

- totaal overheidsinvesteringen

3,90%

Voor de overheidsinvesteringen wordt 2022 niet nagecalculeerd omdat hiervoor bij de Programmabegroting 2023-2027 al een stelpost geraamd is.

De indexering voor inkomensoverdrachten (subsidies) is gelijk gesteld aan het inflatiecijfer van het cpi. Dit conform de bestendige beleidslijn.

De opbrengsten van de Onroerendezaakbelastingen (OZB) en overige tarieven (onder andere leges en huren en pachten) worden verhoogd met 13,7%, op basis van de ontwikkeling van het cpi.
De indexatie van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de geraamde prijsontwikkeling conform het CEP 2023. Hierbij is conform de berichtgeving van het ministerie van BZK ook rekening gehouden met een bijstelling van het accres voor 2022.

Toelichting mutaties

Maatschappelijke ontwikkeling

Indexering exploitatiebijdrage Sportfondsen en SKWA

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel E Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport.

-2.333

-2.333

-2.333

-2.333

-2.333

De exploitatiebijdrage aan Sportfondsen Haarlemmermeer (SFH) en Sportcomplex Koning Willem Alexander (SKWA) wordt jaarlijks conform de overeenkomst geïndexeerd. In 2023 is het percentage indexering conform overeenkomst SKWA 29,89% en SFH 30,18%. In de Programmabegroting 2023-2026 is rekening gehouden met een algemene indexering van 2,3%.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Indexatie loon- en prijsontwikkelingen

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen.

Loonkosten

-3.300

-9.400

-9.500

-9.500

-9.500

Materiële budgetten

0

-6.080

-6.080

-6.080

-6.080

Subsidies en bijdragen aan derden

0

-6.200

-6.200

-6.200

-6.200

Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen

0

-2.750

-2.750

-2.750

-2.750

Sociale uitkeringen in natura

0

-8.150

-8.150

-8.150

-8.150

Belastingen, leges en huren

0

13.290

13.290

13.290

13.290

Algemene uitkering

1.900

13.500

13.500

13.000

12.800

Kapitaallasten investeringen

0

-339

-521

-737

-821

Indexatie loon- en prijsontwikkelingen

-1.400

-6.129

-6.411

-7.127

-7.411

Zie voor een toelichting de tekst over de uitgangspunten indexering baten en lasten hierboven.