3.1 Voordelen

Tabel 3 

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Verstrekken (reis)documenten

100

-9

32

191

258

Accountantskosten

50

50

50

50

50

Gemeentelijke website

0

114

0

0

118

Klimaat- en energiefonds

0

1.320

1.900

0

0

Afvalverwerking: inkomsten openbare prullenbakken

120

120

120

120

120

Verhogen pachtopbrengsten

78

0

0

0

0

Uitkeringen gemeentefonds

3.385

3.405

3.403

3.007

3.007

Financiering/kapitaallasten

1.825

4.710

3.827

3.379

0

Kosten software en beheer IDU-proces

123

96

0

0

0

Inhuur projecten

242

0

0

0

0

Totaal - Voordelen

5.923

9.805

9.333

6.747

3.553

Toelichting mutaties

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Verstrekken (reis)documenten

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel E Wij beheren betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van burgerzaken en de burgerlijke stand.

100

-9

32

191

258

Op basis van historische cijfers van de gerealiseerde opbrengsten is de begroting geactualiseerd. Tegenover hogere legesopbrengsten staan ook hogere afdrachten aan het Rijk. In 2026 en 2027 verwachten we een stijging in de aantallen aanvragen voor reisdocumenten. Deze stijging was nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Klimaat- en energiefonds

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Beleidsdoel B Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.

0

1.320

1.900

0

0

In afwachting van de toekenning van klimaatmiddelen is in de programmabegroting 2023-2026 met het coalitieakkoord budget geraamd voor het Klimaat- en Energiefonds. Inmiddels zijn er meerjarig middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het Klimaatakkoord. Wij stellen voor om deze geraamde budgetten uit de programmabegroting vrij te laten vallen.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Uitkeringen gemeentefonds

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Onderdeel B Gemeentefonds.

3.385

3.405

3.403

3.007

3.007

De effecten van de decembercirculaire 2022 worden nu verwerkt. Via een brief van 20 januari 2023 (X.2022.09078) is de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten van deze circulaire.

Financiering/kapitaallasten

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Onderdeel B Gemeentefonds.

1.825

4.710

3.827

3.379

0

Voor de berekening van de rentelasten voor de benodigde (her)financiering is voor 2023 rekening gehouden met 2,5% voor kort geld (tot de kasgeldlimiet) en voor 2024 en verder met 3,5%. Voor langlopende geldleningen is voor alle jaren rekening gehouden met 3,25%.
De rentelasten worden met behulp van een rekenrente verdeeld over de taakvelden in de programmabegroting. Op basis van een door de commissie BBV voorgeschreven berekeningswijze is de rekenrente vastgesteld op 2%. Dit percentage is ongewijzigd ten opzichte van de rekenrente opgenomen in de Programmabegroting 2023-2026.

De kosten van de financiering (rente) en afschrijving geven, ondanks de hogere rente, tot en met 2026 een voordeel. Dit komt vooral door het doorschuiven van investeringen naar latere jaarschijven. Hierdoor starten de afschrijvingen later en hoeft er in een jaar minder gefinancierd te worden, waardoor de rentelasten lager zijn. In 2027 ontstaat een nadeel van € 1 miljoen (zie paragraaf 3.4 Autonome ontwikkelingen). De prognose is dat dan veel investeringen zijn afgerond, wat hogere lasten geeft. Het investeringsplan is opgenomen in het Meerjarenperspectief investeringen voorjaar 2023.

Overzicht overhead

Inhuur projecten

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2023

2024

2025

2026

2027

Onderdeel B Management en managementondersteuning primair proces.

242

0

0

0

0

Door een verhoging van de inhuur voor de uitvoering van projecten wordt een hogere bijdrage in de kosten van overhead gerealiseerd via de Interne opdrachtensystematiek (IOS).
De verhoging op het inhuurbudget is nodig om de voortgang op onze projecten te waarborgen. Deze uitgaven worden volledig gedekt vanuit de projectgelden.
Het inhuurbudget voor 2023 is gebaseerd op de extrapolatie van de inzet in de afgelopen periode van 2023 en de individuele inhuurcontracten. De extrapolatie is op individueel niveau gedaan. Aanname is dat de inhuur, zoals deze nu is, met ongeveer dezelfde intensiteit wordt voortgezet.